Processing may take a few seconds...

Article


Title

Kontrola tajnych operacji wywiadu przez Kongres Stanów Zjednoczonych Ameryki

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN Oversight of covert actions by the Congress of the United States of America

Year of publication

2020

Published in

Przegląd Sejmowy

Journal year: 2020 | Journal number: nr 5(160)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Kongres
  • Kontrola
  • Służby wywiadowcze
  • Wywiad
  • Stany Zjednoczone
Abstract

EN In democratic countries, the so-called covert actions are the most controversial element of the intelligence services activities. Covert actions are secret operations aimed, inter alia, at influencing the political, economic or military situation of other countries (e.g., inspiring coups d’état, paramilitary actions, assassinations, training and financing of armed troops or the use of “black” propaganda). Covert actions are a powerful tool in the hands of the executive, but they should be effectively controlled by the legislative authority. The purpose of the article is to analyze the powers of the Senate and the House of Representatives of the Congress of the United States of America to control covert actions. The author presents current legal and organizational solutions and also indicates how, under the influence of successive covert action scandals, legal provisions have changed in the direction of extending the powers of the Congress in the field of control. At the same time, the author presents problems with the interpretation of some legal solutions in the context of the supervision of the Congress after the terrorist attacks of 11 September 2001 and the extension of covert actions to include actions of special forces and targeted killings of terrorists.

PL W państwach demokratycznych największe kontrowersje w działalności służb wywiadow-czych wzbudzają tzw. covert action, czyli tajne operacje mające na celu m.in. wywieranie wpływu na sytuację polityczną, ekonomiczną lub militarną innych państw (np. inspirowanie zamachów stanu, akcje paramilitarne, zabójstwa, szkolenia i finansowanie zbrojnych od-działów czy też stosowanie „czarnej” propagandy). Tajne operacje są potężnym narzędziem w rękach władzy wykonawczej, powinny być jednak skutecznie kontrolowane przez organy władzy ustawodawczej. Celem artykułu jest analiza uprawnień Senatu oraz Izby Reprezentan-tów Kongresu Stanów Zjednoczonych Ameryki w zakresie kontroli tajnych operacji wywiadu. Autor prezentuje aktualne rozwiązania systemowe i prawno-organizacyjne, a także wskazuje, jak pod wpływem kolejnych skandali z covert action zmieniały się przepisy prawa w kierun-ku poszerzania kompetencji Kongresu w zakresie kontroli. Jednocześnie autor przedstawia problemy z interpretacją niektórych rozwiązań prawnych w kontekście nadzoru Kongresu po zamachach terrorystycznych z 11 września 2001 r. i rozszerzeniu covert action o akcje wojsk specjalnych i ukierunkowane zabójstwa terrorystów.

Date of online publication

2020

Pages (from - to)

35 - 54

DOI

10.31268/PS.2020.64

URL

https://ps.sejm.gov.pl/journal.nsf/PS.xsp?documentId=2276498D8B35E016C125861F0050C35F&lang=EN

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

70.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

140.0