Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

O planowaniu cywilnym na szczeblu gminy i powiatu : uwag kilka

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Wariant tytułu

EN Civil planning at the local government level

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Wiedza Obronna

Rocznik: 2018 | Tom: t. 264-265 | Numer: nr 3-4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Obrona cywilna
  • Ogniwa obronne pozamilitarne
  • Polska
  • Samorząd gminny
  • Samorząd powiatowy
  • Zarządzanie kryzysowe
Streszczenie

EN The author presents the assessment of the functioning of civil planning at the local government level. It analyzes the existing planning documents and indicates the possibilities ofsimplification, and thus the improvement of this process.

PL Autor prezentuje ocenę funkcjonowania planowania cywilnego na szczeblu samorządowym. Dokonuje analizy obowiązujących dokumentów planistycznych i wskazuje na możliwości uproszczenia, a co za tym idzie usprawnienia tego procesu.

Strony (od-do)

167 - 182

DOI

10.34752/4q0s-8e86

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-8d9d4750-7830-49f0-a907-452c32826d2a?q=bwmeta1.element.baztech-17c35669-6178-427a-a35c-79580e0a778a;8&qt=CHILDREN-STATELESS

Uwagi

Bibliografia na stronach 181-182. Streszczenie w języku angielskim.

Typ licencji

CC BY-SA (uznanie autorstwa - na tych samych warunkach)

Tryb otwartego dostępu

otwarte repozytorium

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

1,0