Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Współodpowiedzialność rodziny za kształtowanie postaw obywatelskich wobec współczesnych zagrożeń społecznych

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ S ] student

Wariant tytułu

EN Family responsibility for the shaping of citizens 'attitudes against contemporary social threats

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Wiedza Obronna

Rocznik: 2018 | Tom: t. 264-265 | Numer: nr 3-4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo społeczne
  • Polska
  • Postawy
  • Problemy społeczne
  • Rodzina
  • Społeczeństwo obywatelskie
Streszczenie

PL Tworzenie warunków do stałego wzrostu poziomu bezpieczeństwa społecznego umożliwiającego zaspokajanie indywidualnych potrzeb, ochronę zdrowia, czy zapewnienie warunków do pracy i realizacji celów życiowych, nabiera współcześnie szczególnego znaczenia. Dysproporcje ekonomiczne, postępująca przestępczość, liczne patologie i zagrożenia życia społecznego, a w szczególności degradacja tradycyjnych wartości cywilizacji zachodu to tylko niektóre z przejawów głębokiego moralnego kryzysu dzisiejszych czasów. Na ich tle, rodzina wyrasta do roli gwaranta społecznego uporządkowania i bezpieczeństwa. Celem artykułu jest przedstawienie środowiska rodzinnego jako kluczowego elementu kształtowania postaw wobec współczesnych zagrożeń społecznych oraz próba wskazania sposobów na podniesienie stanu świadomości istniejących zagrożeń w jej obrębie. Złożoność transformacji rodziny w cywilizacji zachodniej, powoduje refleksje nad środowiskiem rodzinnym jako miejscem tworzenia wzorców zachowań determinujących postawy wobec współczesnych zagrożeń społecznych

EN Creating conditions for the constant growth of the societies’ safety level that answer individual needs, provide healthcare or create favorable working conditions, as well as help to approach life targets, gain significant meaning in the modern world. Economic disproportion, rising crime, numerous social pathology cases, endangered social life, and deprivation of traditional principles among the Western civilization countries, those are just the most vivid examples of a deep moral crisis in current realm. In such background it is the family which arises to the role of the social safety and order supporter. The aim of the article is both, to present a family environment as a key element that shapes attitudes when confronting modern social threats, and it is also an attempt to indicate ways to increase the awareness level on existing dangers in its matter. After introducing families complexity within the western civilization an attempt will be taken to analyze a family as the basic environment of constructing behavioristic patterns determining attitudes towards current social threats.

Strony (od-do)

151 - 166

DOI

10.34752/pqr0-ck97

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-3a47a73e-e32a-447b-9d04-8fab0c056768?q=bwmeta1.element.baztech-17c35669-6178-427a-a35c-79580e0a778a;7&qt=CHILDREN-STATELESS

Uwagi

Bibliografia na stronach 165-166. Streszczenie w języku angielskim.

Typ licencji

CC BY-SA (uznanie autorstwa - na tych samych warunkach)

Tryb otwartego dostępu

otwarte repozytorium

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

2 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]