Processing may take a few seconds...

Article


Title

Współczesne zagrożenia terrorystyczne a bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ S ] student

Title variant

EN Contemporary terrorist threat and safety of the Republic of Poland

Year of publication

2018

Published in

Wiedza Obronna

Journal year: 2018 | Journal volume: t. 262-263 | Journal number: nr 1-2

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Fundamentalizm
  • Geopolityka
  • Kontrterroryzm
  • NATO
  • Polska
  • Terroryzm
  • Unia Europejska (UE)
Abstract

PL Mimo iż Rzeczpospolita Polska nie doświadczyła jeszcze ataków ze strony islamistów, ze względu na sojusz z USA, członkostwo w NATO, Unii Europejskiej oraz udział w operacjach wymuszania i utrzymywania pokoju w krajach gdzie islam jest religią powszechną, narażona jest nieustannie na ich odwet. W kraju istnieją ekstremistyczne organizacje o profilu skrajnie prawicowym i skrajnie lewicowym, lecz ryzyko przeprowadzania przez nie akcji terrorystycznych jest znikome. W obliczu zdecydowanego wzrostu zamachów dzihadystycznych od 2014 roku, w ostatnich latach nastąpiła intensyfikacja działań władz w celu budowy efektywnego systemu antyterrorystycznego. Mimo pewnych osiągnięć znajduje się on wciąż w fazie realizacji. Należy go nieustanie doskonalić, czerpiąc z dorobku osiągniętego w tej dziedzinie przez państwa bardziej doświadczone przez terroryzm. Aktualnie problemem jednak są różnice w podejściu poszczególnych państw do niektórych zagadnień związanych z zagrożeniem dżihadystycznym. Ujawniło się to ostatnio w kwestii uchodźców, gdy Polska wraz z innymi krajami Grupy Wyszehradzkiej zajęła stanowisko odmienne niż zdecydowana większość państw członkowskich UE.

EN Evan thou Poland has not experienced any islamist attacks, because of its alliance with United States, NATO and EU membership as well as participation in combat missions and antiterror operations, the country is exposed to jihadist retaliation. In Poland exist extremist far right and far left organizations, however the danger of them engaging in terrorist activities is highly unlikely. In the face of huge upsurge of jihadist attacks since 2014, the last years saw huge intensification of creating national antiterror system. Despite some achievements, it is still in early stages. It has to be constantly streamlined, drawing on track record of countries affected by terrorism. Currently there is a problem with respect to different countries positions on solving issues related to threat posed by jihadist. It has been the case recently, with regard to refugee issue, when Poland alongside other Visegrad Group states have taken a different stance than the overwhelming majority of other UE countries.

Pages (from - to)

152 - 175

DOI

10.34752/pyp4-x162

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-2f439770-8bdc-4139-a6db-d06199c1e03d?q=bwmeta1.element.baztech-6152d41a-1aa8-41ee-874e-7ebc701b1a29;7&qt=CHILDREN-STATELESS

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 174-175. Streszczenie w języku angielskim.

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open repository

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

2.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

2.0