Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Wybrane zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa kulturowego

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ S ] student

Wariant tytułu

EN Selected issues on cultural security

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Wiedza Obronna

Rocznik: 2018 | Tom: t. 262-263 | Numer: nr 1-2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo kulturowe państwa
  • Kultura
  • Prawodawstwo
Streszczenie

PL Tematem artykułu jest problematyka bezpieczeństwa kulturowego rozpatrywana w ujęciu ogólnym. Głównym powodem poruszenia kwestii bezpieczeństwa kulturowego i podkreślenia istoty konieczności podjęcia debaty w zakresie bezpieczeństwa kulturowego, jest niedobór wiedzy w danym obszarze. Ponadto, artykuł ma na celu zwrócenie uwagi na zagadnienie związane z edukacją kulturową. Treść publikacji rozpoczyna się próbą zdefiniowania terminu „kultura” poprzez ukazanie wybranych definicji kultury. Następnie, podjęto próby wyjaśnienia pojęcia bezpieczeństwa kulturowego. Kolejny rozdział artykułu wyszczególnia komponenty bezpieczeństwa kulturowego i ukazuje je w świetle współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa kulturowego. Ponadto, w artykule przedstawiono akty prawne dotyczące bezpieczeństwa kulturowego oraz zaakcentowano kwestie edukacji kulturowej w kontekście współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa kulturowego. Analiza zasadniczych treści dostępnej literatury pozwala w ostatniej części publikacji przedstawić konkluzje i wnioski dotyczące podjętej tematyki.

EN This article’s focus is on the issues related to the widely defined term “cultural security”. The purpose of this article is to emphasize the importance and need for further discussion in the area of cultural security, as well as highlight aspects concerning the cultural education of a society. This article begins with an attempt to define the term “culture” by introducing its various definitions, followed by an attempt to explain the term “cultural security”. The next chapter details the most significant components of cultural security and demonstrates these components in the light of current threats to cultural security. Furthermore, the article presents chosen law regulations and emphasizes educational issues in the context of existing cultural threats. Finally, at the end of the article’s exploration and analysis of the available and relevant literature, it is possible to formulate conclusions about the chosen subject.

Strony (od-do)

126 - 151

DOI

10.34752/wvxj-k680

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-f94ff6ce-9134-4707-8b02-884ffe17b2e0?q=bwmeta1.element.baztech-6152d41a-1aa8-41ee-874e-7ebc701b1a29;6&qt=CHILDREN-STATELESS

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 147-150. Streszczenie w języku angielskim.

Typ licencji

CC BY-SA (uznanie autorstwa - na tych samych warunkach)

Tryb otwartego dostępu

otwarte repozytorium

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

2 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]