Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Wybrane aspekty współczesnych systemów logistycznych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Wariant tytułu

EN Selected Aspects of Contemporary Logistic Systems

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Rocznik: 2019 | Numer: nr 10

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Logistyka
  • Logistyka wojskowa
  • Systemy logistyczne
EN
  • Logistic
  • Logistic systems
  • Military logistics
Streszczenie

PL Różnorodność typów współczesnych organizacji i dostrzeganie znaczenia logistyki w ich funkcjonowaniu, także przyczyniają się do zróżnicowania znaczenia i istoty logistyki. Współczesną logistykę można potraktować jako określony zakres badań naukowych i praktykę gospodarczą obejmującą planowanie, realizację i kontrolowanie procesów przepływu dóbr materiałowych, informacyjnych oraz świadczenia usług w związku z realizacją tych przepływów. Logistyka w otoczeniu organizacji cywilnych i wojskowych, jej naukowość i interdyscyplinarność, potrzeby wariantowości i wielowymiarowości praktycznej, w życiu społecznym i gospodarczym oraz funkcji zapewnienia bezpieczeństwa bytu i zysków gospodarce to treść artykułu. Celem jego opracowania było znalezienie podstawy i warunków do ustalenia zakresu jednolitego tematycznie opracowania obejmującego obszar interesujących zagadnień dotyczących wybranych aspektów współczesności systemów logistycznych, interdyscyplinarność logistyki z obszarami wiedzy, roli wielowymiarowość w rozwój logistyki. (abstrakt oryginalny)

EN The variety of types of modern organizations and the perception of the importance of logistics in their functioning also contribute to diversifying the importance and the essence of logistics. Modern logistics can be treated as a specific scope of scientific research and economic practice including planning, implementation and control of the flow processes of material and information goods as well as provision of services in connection with the implementation of these flows. Logistics in surroundings of civil and military organizations, its scientific and interdisciplinary character, needs of practical multi-variability and multidimensionality in social and economic life as well as function of guarantying security of existence and profits to national economy are the contents of this article. The reason for its elaboration was to find the basis and conditions for ascertaining the uniformity scope of elaboration topic concerning selected aspects of logistic systems modernity, its various relations with interdisciplinary branches of knowledge, role of multidimensionality in development of logistics. (original abstract)

Strony (od-do)

418 - 430

DOI

10.33226/1231-2037.2019.10.26

URL

http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171584222?q=3eb98191-9d25-423f-abf9-500ff81ee9f2$5&qt=IN_PAGE

Uwagi

Artykuł dostępny na płycie CD, stanowiącej integralną część numeru GMIL 10/2019. Zawiera streszczenie w języku angielskim

Zaprezentowany na

Wielowymiarowość współczesnej logistyki - Transport w systemie gospodarczo-obronnym Rzeczpospolitej Polskiej, 14-15.11.2019, Warszawa, Polska

Punktacja MNiSW / czasopismo

20,0

Publikacja indeksowana w

BazEkon | BazTech