Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

"Wojna psychologiczna" : próba zdefiniowania pojęcia

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Wiedza Obronna

Rocznik: 2018 | Tom: t. 262-263 | Numer: nr 1-2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Dyplomacja
  • Komunikacja społeczna
  • NATO
  • Polityka międzynarodowa
  • Rosja
  • Psychologia wojskowa
  • Socjotechnika
  • Stany Zjednoczone (USA)
  • Walka informacyjna
  • Wojna psychologiczna
Streszczenie

PL Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie terminologii związanej z wojną psychologiczną, omówienie problemów związanych z jej definiowaniem oraz przedstawienie podstawowych sposób jej prowadzenia, jako elementu polityki państwa. Zostaną w nim omówione historyczne oraz obecnie funkcjonujące definicje pojęcia wojna psychologiczna i zjawisk z nią związanych, w szczególności wojny informacyjnej, propagandy, dyplomacji publicznej, informacji międzynarodowej. Wojna psychologiczna jest stałym elementem współczesnej rzeczywistości międzynarodowej, wyjaśnienie związanych z nią definicji może ułatwić analizę zjawiska i prowadzenie dalszych badań w tym zakresie. Zestawienie ze sobą definicji funkcjonujących na Zachodzie oraz naszkicowanie rosyjskiego podejścia do tego zagadnienia może z kolei pomóc lepiej zrozumieć różnice w pojmowaniu i prowadzeniu wojny psychologicznej, jakie występują między Rosją, a państwami NATO, w szczególności Stanami Zjednoczonymi.

EN This article will present terminology about psychological warfare, questions about its definition and major methods of conducting, as important element of states policies. In the article will be discussed historical and contemporary definitions of psychological warfare and related matters, like for example information warfare, propaganda, public diplomacy, international information. Psychological warfare is permanent element of contemporary inernational relations. Explanation of its definitions could help to analyse this phanomen and to conduct further research on this area. A comparison of Western definitions and Russian point of view on this question could help to better understand diferences in percepction and conducting of psychological warfaer between Russia and NATO countries, first of them USA.

Strony (od-do)

96 - 106

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-0ac0253b-c27b-4835-a909-5b0f4502d8e0?q=bwmeta1.element.baztech-6152d41a-1aa8-41ee-874e-7ebc701b1a29;4&qt=CHILDREN-STATELESS

Typ licencji

CC BY-SA (uznanie autorstwa - na tych samych warunkach)

Tryb otwartego dostępu

otwarte repozytorium

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

2,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

2,0