Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Potrzeby osobowe Państwowej Straży Pożarnej i Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny : zarys problemu

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Wiedza Obronna

Rocznik: 2017 | Tom: t. 258-259 | Numer: nr 1-2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Państwowa Straż Pożarna
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
  • Ochotnicza straż pożarna (OSP)
  • Polska
  • Pożarnictwo
  • Ratownictwo
  • System obronny państwa
Streszczenie

PL Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, skupiający jako organizatora Państwową Straż Pożarną oraz włączone do jego struktur Ochotnicze Straże Pożarne, przychodzi z pomocą swym obywatelom oraz wszystkim innym osobom przebywającym na terytorium naszego kraju w sytuacji nagłego zagrożenia – wtedy, kiedy obywatel może stracić jedno ze swych podstawowych praw tj. prawo do bezpieczeństwa. Skuteczność i ciągłość działań ratowniczych jest uzależniona od integracji zadaniowej, konsolidacji organizacyjnej i spójności współdziałania między państwową służbą a służbą ochotniczą, na każdym poziomie funkcjonowania państwa. Jednakże na czas wprowadzania stanu nadzwyczajnego lub w przypadku wybuchu wojny, skuteczność działań ratowniczych krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG) może być znacząco ograniczona, gdyż w przeciwieństwie do Państwowej Straży Pożarnej, która może podnieść swoją gotowość operacyjną, gotowość Ochotniczych Straży Pożarnych może być znikoma.

EN National Firefighting and Rescue System converges as a main organizer State Fire Service and supporting its voluntary firefighting units and was created to bring help to Polish citizens and all persons that are within territory of the Republic of Poland in case of sudden danger – when each human could lost any of fundamental rights – the right to safety. Effectiveness and continuity of rescue actions is conditioned by tasks, organization and coordination integrity between state and volunteer units on each level of country functioning. However in state of emergency or in case of war effectiveness of National Firefighting and Rescue System (NFRS) could be significantly reduced, because in contrast of State Fire Service which can improve opreational promptness, alacrity of volunteer firefighting units would be minimalized.

Strony (od-do)

167 - 180

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-f4bc2383-7a26-4880-a265-46831a79501c?q=bwmeta1.element.baztech-93a68e86-7b5e-45c7-b28d-f1b942d409a8;10&qt=CHILDREN-STATELESS

Uwagi

Bibliografia na stronach 178-179. Streszczenie w języku angielskim.

Typ licencji

CC BY-SA (uznanie autorstwa - na tych samych warunkach)

Tryb otwartego dostępu

otwarte repozytorium

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

1,0