Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Iran : analiza możliwości wybuchu konfliktu zbrojnego przez pryzmat teorii stosunków międzynarodowych

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Wiedza Obronna

Rocznik: 2017 | Tom: t. 258-259 | Numer: nr 1-2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Broń jądrowa
  • Iran
  • Konflikt zbrojny
  • Polityka międzynarodowa
  • Stany Zjednoczone (USA)
  • Stosunki międzynarodowe
  • Terroryzm
  • Wojna
Streszczenie

PL Główną tezą artykułu jest to, że konflikt zbrojny z Iranem jest wysoce prawdopodobny, a działania militarne na mniejszą skalę, jak naloty bombowe lub ataki cybernetyczne są praktycznie nieuniknione. Jest to spowodowane strachem, który jest głęboko zakorzeniony w trudnej historii Iranu, oraz brakiem zaufania do organizacji międzynarodowych. Analizie poddano tło historyczne, od zdobycia władzy przez Reza Szah Pahlawiego w 1925 roku do czasów współczesnych, oraz cztery teorie o stosunkach międzynarodowych: ofensywny i defensywny realizm, neoliberalny instytucjonalizm i konstruktywizm. Każda z teorii pomaga w zrozumieniu zachowania poszczególnych państw i jest związana z możliwym rozwiązaniem dyplomatycznego konfliktu nad programem nuklearnym państwa perskiego oraz wspieraniem organizacji terrorystycznych przez Teheran. Artykuł ukazuje logikę każdego z możliwych rozwiązań oraz ich mocne i słabe strony.

EN This essay argues that an armed conflict in Iran is highly probable and smaller military actions like air strikes or cyber attacks are practically inevitable. It is due to Iran’s fear rooted in a complicated history and its distrust towards international organizations. This analysis is based on historical background, from the rise to power by Reza Shah Pahlavi in 1925 to modern Iran, and four international relations theories: offensive and defensive realism, neoliberal institutionalism, and constructivism. Each theory helps to explain actors’ behavior and is associated with a possible solution to the diplomatic conflict over Iran’s nuclear program and its support for terrorist organizations. This essay shows the reasoning behind each of the solutions, as well as their strengths and weaknesses.

Strony (od-do)

73 - 96

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-99b0095d-760e-4325-a9c3-c9bf5039e7eb?q=bwmeta1.element.baztech-93a68e86-7b5e-45c7-b28d-f1b942d409a8;5&qt=CHILDREN-STATELESS

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 92-95. Streszczenie w języku angielskim

Typ licencji

CC BY-SA (uznanie autorstwa - na tych samych warunkach)

Tryb otwartego dostępu

otwarte repozytorium

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

1,0