Processing may take a few seconds...

Article


Title

Przeciwdziałanie użyciu broni masowego rażenia przez terrorystów na przykładzie Stanów Zjednoczonych

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2017

Published in

Wiedza Obronna

Journal year: 2017 | Journal volume: t. 258-259 | Journal number: nr 1-2

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Broń masowego rażenia
  • Stany Zjednoczone (USA)
  • Terroryzm
Abstract

PL Współczesny terroryzm przeja wia się w coraz drastyczniejszych formach ataków, które wymierzone są w społeczeństwa wyznające inne wartości niż zamachowcy. Dostęp do mediów, sieci internetowych i nowych technologii wpływać będzie na kształtowanie oraz sposoby pozyskiwania rekrutów i umożliwianie im dotarcia do szerszej publiki. Broń chemiczna, biologiczna, radiologiczna i nuklearna może stać się jednym z najskuteczniejszych sposobów osiągania celów przez ugrupowania terrorystyczne. Zwalczanie zagrożenia z użyciem BMR stawia niepowtarzalne wyzwanie dla przyszłych i aktualny liderów, wymaga poprawy na polu edukacji, szkoleń, wyposażenia i wypełnienia luk w regulacjach prawnych oraz oceny i aktualizowania obowiązujących strategii. Mając na uwadze realnie zagrożenie użycia BMR, w niniejszym artykule przedstawione zostały sposoby przeciwdziałania temu zjawisku na przykładzie Stanów Zjednoczonych, jako światowego pioniera w tym zakresie. Obowiązujące akty prawne o charakterze zarówno międzynarodowym jak i wewnętrznym, a także działalność wyspecjalizowanych instytucji i organów mają na celu nierozpowszechnianie BMR oraz redukcję ryzyka dotyczącego ich użycia.

EN Modern terrorism is manifested in more and more drastic forms of attacks, which are aimed at innoncent society. Access to the media, Internet networks and new technologies will affect formation, ways of acquisition recruits and allowing them to reach a wider audience. Chemical, biological, radiological and nuclear weapons may become one of the most effective ways of achieving the objectives of terrorist groups. Combating using WMD poses an unique challenge for future and current leaders, needs to be improved in field of education, training, equipment, filling the gaps in legislation, evaluating and updating strategies. This article presents, whereas real threat of using WMD, ways of counteracting phenomenon in United States, as a world pioneer in this field. All strategic documents, both international and internal, as well as activities of specialized institutions strengthen ability of nonproliferation WMD and reduce risks of their using.

Pages (from - to)

50 - 72

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-6bbac8bd-bb72-45fb-968f-58c7c511c8de?q=bwmeta1.element.baztech-93a68e86-7b5e-45c7-b28d-f1b942d409a8;4&qt=CHILDREN-STATELESS

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 70-71. Streszczenie w języku angielskim

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open repository

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

2.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

2.0