Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Rola i znaczenie przemysłowego potencjału obronnego dla obrony narodowej Francji

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Wiedza Obronna

Rocznik: 2017 | Tom: t. 258-259 | Numer: nr 1-2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Francja
  • Obronność państwa
  • Potencjał obronny państwa
  • Przemysł zbrojeniowy
  • System obronny państwa
Streszczenie

PL Francja posiada jeden z najlepiej rozwiniętych i nowoczesnych przemysłów obronnych w Europie, który umożliwia zaspokajanie krajowych potrzeb w sprzęt wojskowy oraz stanowi istotny sektor gospodarki, dzięki któremu Francja jest jednym z czołowych eksporterów uzbrojenia na świecie. W związku z precyzyjnym określeniem roli i znaczenia przemysłu zbrojeniowego w dokumentach o randze strategicznej (Biała księga), możemy stwierdzić, że przemysłowy potencjał obronny stanowi istotny element obrony narodowej Francji. Źródłem współczesnego kształtu tego sektora były mocarstwowe ambicje Francji, które przejawiały się w chęci do utrzymania samowystarczalności. W konsekwencji prowadzona przez wiele lat polityka dotycząca sektora obronnego przedkładała czynniki polityczne nad ekonomicznymi, ale z drugiej strony wieloletnia wizja sprzyjała efektywnemu rozwojowi. Może to stanowić przykład dla innych krajów, takich jak Polska, które dokonują przeobrażeń rodzimego przemysłu w kierunku zwiększenia jego roli i znaczenia dla obrony narodowej.

EN France has one of the most developed and modern defense industries in Europe, which allows to meet the domestic needs of the military and is an important sector of the economy, by which France is one of the leading exporters of arms in the world. Due to the precise role and importance of the defense industry in the documents of the strategic rank (White Paper), we conclude that the industrial defense potential is an important component of national defense of France. The source of the present shape of this sector were imperial ambitions of France, which manifested itself in a desire to maintain self-sufficiency. As a result, political factors for many years where more important that economic, on the other hand, long-term vision supported effective development. This may be an example for other countries, such as Poland, which perform transformations domestic industry to increase its role and significance for national defense.

Strony (od-do)

27 - 39

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-e6f5dbd4-c680-4ff4-a8e5-501fe139d8ee?q=bwmeta1.element.baztech-93a68e86-7b5e-45c7-b28d-f1b942d409a8;2&qt=CHILDREN-STATELESS

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronie 38. Streszczenie w języku angielskim.

Typ licencji

CC BY-SA (uznanie autorstwa - na tych samych warunkach)

Tryb otwartego dostępu

otwarte repozytorium

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

2,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

2,0