Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

The Concept of Safety and Security Education in the Context of Sustainability

Autorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Sustainability

Rocznik: 2020 | Numer: 12(12)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • Education
  • Security
  • Safety
  • Risk
  • Sustainability
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Ryzyko
  • Edukacja dla bezpieczeństwa
  • Rozwój zrównoważony
Streszczenie

EN The emergence of safety and security risks is a huge threat to the implementation of sustainability; therefore, safety and security education allows one to detect the symptoms of emerging crises, helps in the appropriate response to that and helps in a quick return to the path of sustainability after crisis conditions would disappear. The development of the concept of safety and security education in the context of sustainability is very important from both a scientific and practical point of view due to the fact that schools play a key role in society constituting the basic source of education for future generations of citizens, shaping awareness, competence and skills of future generations and thus creating a society that is able to analyse the opportunities and threats arising from the changing economic, social, environmental, technological, political and legal environment. The aim of the paper is to indicate the key factors for improving the security and safety education in the context of sustainability and to prepare the recommendations for preparing the security and safety courses. To complete that objective studies, Computer-Assisted Web Interview either with students or with security and safety experts were used in the study. The survey was conducted among two representative samples of high school students in Poland—one sample 418 high school students from regular high schools, and 100 from solitaire classes. The results from the CAWI were discussed with 20 security and safety experts to indicate the learning methods and tools to improve safety and security education. The main finding from the study was that safety and security education must be improved because respondents saw gaps in their knowledge on several issues in the area of safety and security. Modern training methods should be included in safety education, e.g., e-learning platforms, Serious games, social media, virtual worlds, simulators, integrated systems using e.g., kinect, VR goggles, accessories, mobile technologies

PL Pojawienie się zagrożeń dla bezpieczeństwa i ochrony stanowi ogromne zagrożenie dla wdrażania zrównoważonego rozwoju; w związku z tym edukacja w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pozwala wykryć objawy pojawiających się kryzysów, pomaga w odpowiedniej reakcji na to i pomaga w szybkim powrocie na ścieżkę zrównoważonego rozwoju po zniknięciu warunków kryzysowych. Rozwój koncepcji edukacji w zakresie bezpieczeństwa i ochrony w kontekście zrównoważonego rozwoju jest bardzo ważny zarówno z naukowego, jak i praktycznego punktu widzenia ze względu na fakt, że szkoły odgrywają kluczową rolę w społeczeństwie stanowiącym podstawowe źródło edukacji dla przyszłych pokoleń obywateli, kształtując świadomość, kompetencje i umiejętności przyszłych pokoleń, a tym samym tworząc społeczeństwo zdolne do analizy możliwości i zagrożeń wynikających ze zmieniającego się środowiska gospodarczego, społecznego, środowiskowego, technologicznego, politycznego i prawnego. Celem dokumentu jest wskazanie kluczowych czynników poprawy edukacji w zakresie bezpieczeństwa i ochrony w kontekście zrównoważonego rozwoju oraz przygotowanie zaleceń dotyczących przygotowania kursów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony. Aby ukończyć te obiektywne badania, w badaniu wykorzystano wywiad internetowy wspomagany komputerowo ze studentami lub z ekspertami w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony. Badanie przeprowadzono na dwóch reprezentatywnych próbach uczniów szkół średnich w Polsce – na jednej próbie 418 licealistów z regularnych liceów i 100 z klas pasjansa. Wyniki CAWI zostały omówione z 20 ekspertami w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony, aby wskazać metody i narzędzia uczenia się w celu poprawy edukacji w zakresie bezpieczeństwa i ochrony. Głównym odkryciem z badania było to, że należy poprawić edukację w zakresie bezpieczeństwa i ochrony, ponieważ respondenci dostrzegli luki w wiedzy w kilku kwestiach w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony. Nowoczesne metody szkoleniowe powinny być włączone do edukacji w zakresie bezpieczeństwa,

Data udostępnienia online

19.06.2020

Strony (od-do)

1 - 16

DOI

doi.org/10.3390/su12125022

URL

https://www.mdpi.com/2071-1050/12/12/5022/pdf

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

70,0

Impact Factor

3,251