Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Definicja bezpieczeństwa społecznego okiem prawnika : krytyczna próba usystematyzowania pojęć

Autorzy

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Wariant tytułu

EN Legal perspective of social security definition : critical analysis

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Roczniki Nauk Prawnych

Rocznik: 2019 | Tom: t. XXIX | Numer: nr 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo społeczne
  • Państwo
  • System bezpieczeństwa państwa
  • Terminologia
EN
  • National security
  • Security science
  • Social policy
  • Social security
  • Terminology
Streszczenie

PL Bezpieczeństwo społeczne, jako element bezpieczeństwa narodowego, stanowi z punktu widzenia organów administracji publicznej jeden z istotnych czynników wyznaczających kierunek polityki wewnętrznej państwa. Dlatego też na przestrzeni wieków podejmowano liczne próby stworzenia definicji bezpieczeństwa społecznego, wtłaczając w jej ramy co raz to nowe elementy. Pokłosiem takiego działania jest brak jednej, komplementarnej definicji pojęcia, która satysfakcjonowałaby wszystkich przedstawicieli zarówno świata nauki, jak i polityki.Niniejszy artykuł ma celu ukazanie wybranych koncepcji bezpieczeństwa społecznego wraz ze wskazaniem jego istoty i natury oraz poddanie ich krytycznej analizie. Autor powyższym zabiegiem chce rozpocząć dyskusję dotyczącą uniwersalizacji pojęć i definicji związanych z bezpieczeństwem społecznym.

EN From the point of view of public administration bodies, social security, as an element of national security, is one of the important factors determining the direction of the internal policy of the state. That is why over the centuries numerous attempts have been made to create a definition of social security, including new elements within it. The result of such action is the lack of one complementary definition of the concept that would satisfy all representatives of both the world of science and politics. This article aims to show selected concepts of social security along with an indication of its essence and nature and subjecting them to critical analysis. The author of the above procedure wants to start a discussion on the universalization of concepts and definitions related to social security.

Data udostępnienia online

2019 (Data domniemana)

Strony (od-do)

129 - 140

DOI

10.18290/rnp.2019.29.4-9

URL

https://ojs.tnkul.pl/index.php/rnp/article/view/12584/12297

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 138-140.

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

40,0