Processing may take a few seconds...

Article


Title

Definicja bezpieczeństwa społecznego okiem prawnika : krytyczna próba usystematyzowania pojęć

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Title variant

EN Legal perspective of social security definition : critical analysis

Year of publication

2020

Published in

Roczniki Nauk Prawnych

Journal year: 2019 | Journal volume: t. XXIX | Journal number: nr 4

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo społeczne
  • Państwo
  • System bezpieczeństwa państwa
  • Terminologia
EN
  • National security
  • Security science
  • Social policy
  • Social security
  • Terminology
Abstract

PL Bezpieczeństwo społeczne, jako element bezpieczeństwa narodowego, stanowi z punktu widzenia organów administracji publicznej jeden z istotnych czynników wyznaczających kierunek polityki wewnętrznej państwa. Dlatego też na przestrzeni wieków podejmowano liczne próby stworzenia definicji bezpieczeństwa społecznego, wtłaczając w jej ramy co raz to nowe elementy. Pokłosiem takiego działania jest brak jednej, komplementarnej definicji pojęcia, która satysfakcjonowałaby wszystkich przedstawicieli zarówno świata nauki, jak i polityki.Niniejszy artykuł ma celu ukazanie wybranych koncepcji bezpieczeństwa społecznego wraz ze wskazaniem jego istoty i natury oraz poddanie ich krytycznej analizie. Autor powyższym zabiegiem chce rozpocząć dyskusję dotyczącą uniwersalizacji pojęć i definicji związanych z bezpieczeństwem społecznym.

EN From the point of view of public administration bodies, social security, as an element of national security, is one of the important factors determining the direction of the internal policy of the state. That is why over the centuries numerous attempts have been made to create a definition of social security, including new elements within it. The result of such action is the lack of one complementary definition of the concept that would satisfy all representatives of both the world of science and politics. This article aims to show selected concepts of social security along with an indication of its essence and nature and subjecting them to critical analysis. The author of the above procedure wants to start a discussion on the universalization of concepts and definitions related to social security.

Date of online publication

2019 (Date presumed)

Pages (from - to)

129 - 140

DOI

10.18290/rnp.2019.29.4-9

URL

https://ojs.tnkul.pl/index.php/rnp/article/view/12584/12297

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 138-140.

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Points of MNiSW / journal

40.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

70.0