Processing may take a few seconds...

Article


Title

Myśl strategiczna w polityce bezpieczeństwa niepodległej Ukrainy

Authors

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

UK СТРАТЕГІЧНА ДУМКА В ПОЛІТИЦІ БЕЗПЕКИ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ

EN The strategic thought of the security policy of the independent Ukrainian State

Year of publication

2020

Published in

Історичний архів. Наукові студії

Journal year: 2020 | Journal number: No 21

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Ukraina
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Polityka zagraniczna
 • Strategia bezpieczeństwa
UK
 • Україна
 • національна безпека
 • національні інтереси
 • хід національної зовнішньої політики
 • стратегічні цілі
 • стратегічна думка
 • система безпеки
EN
 • Ukraine
 • National foreign policy course
 • Security policy
 • Security strategy
 • Security system
Abstract

PL Każde państwo ma prawo do definiowania swojego zbioru narodowych interesów i ich priorytetów, rzeczywistych i potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego, zgodnie z którymi na poziomie legislacyjnym określa listę tych komponentów. Problem bezpieczeństwa Ukrainy obejmuje nie tylko tradycyjne wojskowe, ale także czynniki ekonomiczne i polityczne. Przy tym nakładają się kwestie identyfikacji historyczno-narodowe oraz problemy demokratyzacji i stabilności wewnętrznej. Klamrą spinającą bezpieczeństwo każdego państwa są międzypaństwowe relacje. Tak też jest w przypadku Ukrainy. Państwa, które po uzyskaniu niepodległości musiało wskazać swoje miejsce w świecie, określić swoją myśl strategiczną, a co za tym idzie wskazać główne kierunki polityki zagranicznej. Proces powstawania niepodległego państwa ukraińskiego niósł ze sobą problemy związane z zapewnieniem mu bezpieczeństwa. Było oczywiste, że zrównoważony rozwój Ukrainy jako suwerennego i demokratycznego państwa zależy od realizacji narodowych kierunków polityki wewnętrznej i zewnętrznej. Polityki odnoszącej się do stworzenia systemu, który pozwalałby zapewnić ochronę żywotnych interesów państwa. System, który stworzyłby podstawy bezpieczeństwa społeczeństwa, jego materialnych i duchowych wartości oraz praw i wolności jednostki w układzie wewnętrznych i zewnętrzne zagrożeń. Zapewniałby integralność terytorialną i nienaruszalność granic. Żadne państwo nie jest w stanie samodzielnie przeciwstawić się całokształtu problemów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa narodowego. Rozwiązywanie problemów z jego budowaniem zaczyna się od razu po uzyskaniu niepodległości. Wykorzystując środki bezpieczeństwa narodowego, kreując ostateczną myśl strategiczna państwa. Wymusza to identyfikację priorytetowych interesów narodowych i celów, które należy wyjaśnić w procesie opracowywania polityki bezpieczeństwa narodowego. Tworzeniu ukraińskiej myśli strategicznej związane było z założeniem różnych wariantów, dróg i sposobów realizacji celów. Celem artykułu jest przedstawienie myśl strategiczna w ukraińskiej polityce bezpieczeństw. Stanowi próbę przybliżenia idei strategicznej zachowania bezpieczeństwa narodowego. W artykule przedstawiono ukraińskie kwestie o charakterze ideowo-politycznym początku XX wieku oraz proces stworzenia skutecznego systemu bezpieczeństwa narodowego po 1991 r.

UK Кожна держава має право визначати свій набір національних інтересів та їх пріоритети, реальні та потенційні загрози національній безпеці, відповідно до яких перелік цих елементів визначається на законодавчому рівні. Проблема безпеки України охоплює не лише традиційну армію, а й економічні та політичні фактори. Питання національної та історичної ідентифікації, а також проблеми демократизації та внутрішньої стабільності перетинаються. Міждержавні відносини – це той хомут, що утримує безпеку кожної країни. Це стосується й України. Країна, яка після незалежності повинна були вказати своє місце у світі, визначити своє стратегічне мислення і таким чином вказати основні напрями зовнішньої політики. Процес створення незалежної української держави приніс із собою проблеми, пов’язані з гарантією її безпеки. Було очевидно, що сталий розвиток України як суверенної та демократичної держави залежить від реалізації національних напрямів внутрішньої та зовнішньої політики. Політики щодо створення системи, яка би забезпечувала захист життєво важливих інтересів держави. Система, яка створювала б основу для безпеки суспільства, його матеріальних і духовних цінностей, а також прав і свобод особистості в системі внутрішніх і зовнішніх загроз. Це забезпечило би територіальну цілісність та непорушність кордонів. Жодна держава не може самостійно протистояти всім проблемам, пов’язаним із забезпеченням національної безпеки. Вирішення проблем з його побудовою починається відразу після здобуття незалежності. Застосовуючи заходи національної безпеки, ми створюємо остаточну стратегічну думку держави. Це змушує визначити пріоритетні національні інтереси та цілі, які варто з’ясувати в процесі розробки політики національної безпеки. Створення української стратегічної думки передбачало прийняття різних варіантів, способів та шляхів досягнення цілей. Метою статті є представлення стратегічної думки в політиці безпеки України. Це спроба наближення ідеї стратегічної національної безпеки. У статті представлені українські ідеологічні та політичні питання початку ХХ століття та процес створення ефективної системи національної безпеки після 1991 року.

EN Each state has the right to define its national interests and foreign policy priorities, real and potential threats to national security. The issue of Ukrainian national security consists of not only the military but also economic and political factors, national identity, internal stability of the political system. International relations influence the security of the state, for instance, Ukraine, as a newly independent state, which has to indicate their place in the world, and indicate the mainstream of the foreign policy. The Ukrainian nation-state building process is connected with its national security problems. As it turned out, the sustainable development of Ukraine as a sovereign and democratic state depends on the realization of its foreign policy course, which could protect vital state interests. Such a system would create the basis of the security of state and society, to protect material and spiritual values, as well as the rights and freedoms of the individual from internal and external threats, to ensure territorial integrity and inviolability of the borders. There is no state which is able alone to resist new challenges of national security. Resolving such a problem is possible by means of the formation of alliances or integration to the existing alliances, according to national priorities and strategic goals. The Ukrainian strategic thought has considered the various variants of foreign policy course, and ways to achieve the strategic goals. The aim of this article is to present the strategic thought of the Ukrainian security policy. It is an attempt to apply the idea of strategic national security. The article presents the Ukrainian ideological and political issues of the beginning of the XX century and the process of creating an effective national security system after 1991.

Date of online publication

2020

Pages (from - to)

44 - 55

URL

http://istarhiv.chdu.edu.ua/article/view/200050/200199

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 53-54.

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Points of MNiSW / journal

5.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

5.0