Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Źródła i ewolucja szwedzkiego systemu bezpieczeństwa informacyjnego

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Title variant

EN The Sources and Evolution of the Swedish Attitude Towards Informational Security

Year of publication

2019

Published in

KWARTALNIK BELLONA

Journal year: 2019 | Journal number: nr 1 (696)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo informacyjne
  • Dezinformacja
  • Obrona psychologiczna
  • Propaganda
  • Szwecja
Abstract

PL Konflikt między Rosją a Ukrainą, który wybuchł w 2014 roku, spowodował, że kraje europejskie musiały nie tylko zrewidować swoje poglądy na kwestie bezpieczeństwa i zagrożeń, lecz także zakwestionować swoje zdolności do zwalczania wrogich kampanii dezinformacyjnych i propagandowych. Widocznych przewartościowań w tej sferze dokonano w Szwecji. Państwo to wypracowało wielowarstwowy system, oparty na koncepcji obrony totalnej i whole-society approach. Autorka wykazuje, że system ten jest produktem bardziej specyficznych uwarunkowań, tj. szwedzkich doświadczeń historycznych, czynników politycznych i społecznych, systemu medialnego oraz polityki bezpieczeństwa, niż odgórnie zaplanowanym projektem rządowym. Ponadto określa determinanty powstania i wdrożenia szwedzkiego systemu, przedstawia ewolucję środków instytucjonalnych oraz wskazuje elementy współczesnego mechanizmu walki z dezinformacją.

EN The conflict between Russia and Ukraine in 2014 not only had ignited the reconsideration of security and threat perceptions of European countries, but also forced governments to put in doubts their ability to tackle hostile propaganda and disinformation campaigns. One of the most noticeable evolutions in that sphere was observed in Sweden, which developed a multilayer system based on total defence concept and the whole-society approach. The author of this article states that the Swedish conception is a product of specific conditions, mainly Swedish historical experiences, social and political factors, media system as well as existing security policies rather than top-to-bottom planned governmental project. Summary 108 Kwartalnik Bellona 1/2019 Further, the author analyzes determinants of constituting and establishing of such system, adresses the evolution process of institutional measures and, finally, presents the components of the contemporary system of disinformation countermeasures.

Pages (from - to)

68 - 81

DOI

10.5604/01.3001.0013.2477

URL

https://kwartalnikbellona.com/resources/html/article/details?id=189774

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 80-81. Streszczenie w języku angielskim.

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Ministry points / journal

20

Ministry points / journal in years 2017-2021

40