Processing may take a few seconds...

Article


Title

Nowy wymiar konfliktów zbrojnych : konflikt hybrydowy a konflikt pełzający

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Title variant

EN A new dimension in the armed conflicts : a hybrid conflict and a creeping conflict

Year of publication

2016

Published in

Doctrina. Studia Społeczno-Polityczne

Journal year: 2016 | Journal number: Nr 13

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Konflikty zbrojne
  • Rosja
  • Ukraina
  • Wojna
  • Wojna hybrydowa
Abstract

PL Artykuł prezentuje problematykę obecnie dość popularnego określania konfliktów i wojen jako hybrydowe i pełzające, głównie w kontekście konfliktu ukraińskiego. Scharakteryzowano pojęcie hybrydowy i jego znaczenie w teorii konfliktów zbrojnych, rozumiane często jako połączenie różnego rodzaju regularnych i nieregularnych działań (militarnych i niemilitarnych) prowadzonych przez przeciwnika unikającego odpowiedzialności i niezgodnie z prawem międzynarodowym. Skonkretyzowano określenie pełzanie i wojna pełzająca – szczególny rodzaj działań podejmowanych przez Federację Rosyjską, cechujący się głównie skrytością i nieregularnością działań, niezgodnych z prawem międzynarodowym i stosowaniem propagandy. Kwestie podjęte w artykule stanowią jedynie zarys tej problematyki

EN The article presents the issues considered to be quite popular these days defining conflicts in terms of hybrid or crawling warfare, mainly in the context of the Ukrainian conflict. The concept of a hybrid war was characterized as well as its importance in the theory of the armed conflict often understood as a combination of various types of regular and irregular operations (military and non-military ones) carried out by the enemy avoiding responsibility and against the international law. The author specified the terms creeping and a crawling war – a special type of actions taken by the Russian Federation, characterized mainly by the concealment, irregular activities inconsistent with international law and the use of propaganda. The issues raised in the article represent only the outline of the broader question.

Pages (from - to)

87 - 97

URL

http://www.doctrina.uph.edu.pl/stara/doctrina_2016/6_Kwiecinska.pdf

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 96-97. Streszczenie w języku angielskim.

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Ministry points / journal

9.0