Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Bezpieczeństwo i porządek publiczny na poziomie społeczności lokalnej. Uwarunkowania prawno-organizacyjne

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Administacja samorządowa
  • Bezpieczeństwo
  • Samorząd terytorialny
Abstract

PL Artykuł dotyczy problematyki realizowania potrzeb z zakresu bezpieczeństwa w społeczności lokalnej, w tym przypadku społeczności gminnej. Zaprezentowane zostały potrzeby odnoszące się do obszaru bezpieczeństwa. Przedstawiona została też charakterystyka podmiotów odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy, ze wskazaniem na akty prawne, które w szczegółowy sposób precyzują kompetencje władz samorządowych. Szeroka gama zadań i odpowiedzialności organów gminy przekazana przez ustawodawcę potwierdza ich istotną rolę w realizacji potrzeby bezpieczeństwa, uznanej przez autora za jedną z podstawowych i egzystencjalnych potrzeb człowieka.

EN The article concerns the implementation of security needs in the local community, in this case the commune community. Quoted were also the basic definitions of public safety and order. In the second part of the article the author presents the characteristics of entities responsible for the implementation of security tasks in the commune, at the same time indicating legal acts that precisely define the competences of local government authorities. A wide range of tasks and responsibilities of the commune bodies forwarded by the legislator confirms their important role in fulfilling the security needs, recognized by the author as one of the basic and existential human needs

Pages (from - to)

215 - 230

URL

http://apeiron-wydawnictwo.pl/wp-content/uploads/2018/11/Wspolczesna_wielowymiarowosc_sr.pdf

Comments

Bibliografia i wykaz aktów prawnych na stronach 229-230.

Book

Współczesna wielowymiarowość bezpieczeństwa narodowego : wybrane problemy z zakresu bezpieczeństwa publicznego i powszechnego

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / chapter

5.0