Processing may take a few seconds...

Article


Title

Zagrożenia dla lotnictwa cywilnego

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Title variant

EN Threats for civil aviation

Year of publication

2018

Published in

De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności

Journal year: 2018 | Journal number: nr 1(4)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Lotnictwo cywilne
Abstract

PL Zapewnienie bezpieczeństwa w sektorze lotnictwa cywilnego jest priorytetowym działaniem wielu organizacji lotniczych. Potwierdzeniem tego są liczne dokumenty regulujące kwestie ochrony lotnictwa cywilnego, wydane nie tylko na szczeblu prawa krajowego i unijnego, ale również w konwencjach o zasięgu międzynarodowym. Ryzyko zaburzenia bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym jest ogromne, ponieważ istnieje wiele zagrożeń, które mogą przyczynić się do jego utracenia. Dąży się do przeciwdziałania im, jednak aby były one skuteczne niezbędna jest świadomość istnienia zagrożeń i ich potencjalnych skutków. Mogą one posiadać podłoże militarne, nie militarne, bądź też pochodzić z otoczenia wewnętrznego lub zewnętrznego danej organizacji lotniczej. Różne możliwe zagrożenia pochodzące właśnie z tych źródeł, zostały przedstawione i opisane w tym opracowaniu.

EN Ensuring security in the civil aviation sector is a priority activity for many aviation organizations. This is confirmed by numerous documents regulating civil aviation security problems, issued not only at the level of national and EU law, but also in conventions of international scope. The risk of security disruption in civil aviation is enormous because there are many risks that can contribute to the loss of security. There are attempts to counteract them, however, if they are be effective, it is necessary to be aware of the dangers and their potential consequences. They may have a military, non-military background, or come from an internal or external environment of a given aviation organization. Various possible threats originating from these sources have been presented and described in the article.

Date of online publication

2018

Pages (from - to)

207 - 218

URL

https://desecuritate.uph.edu.pl/images/%C5%9Aliwi%C5%84ska_De_Securitate_et_Defensione_nr_14_2018.pdf

Comments

Bibliografia na stronach 217-218.

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

1.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

1.0