Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Bezpieczeństwo energetyczne w problematyce bezpieczeństwa narodowego

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Zakład Karny w Płocku | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności

Rocznik: 2019 | Numer: nr 1(5)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo energetyczne państwa
  • Energetyka
  • Bezpieczeństwo narodowe
Streszczenie

PL Przedmiotem niniejszego artykułu jest bezpieczeństwo energetyczne. Wnikliwe przestudiowanie literatury przedmiotu oraz analiza dokumentów normatywnych pozwoliły na sformułowanie głównego celu pracy, którym jest poznanie znaczenia bezpieczeństwa energetycznego jako komponentu bezpieczeństwa narodowego. Tak sformułowany cel stwarza konieczność rozwiązania głównego problemu badawczego niniejszego opracowania, ukazanego w formie pytania: Jakie jest znaczenie bezpieczeństwa energetycznego jako komponentu bezpieczeństwa narodowego? Osiągnięciu założonego celu pracy i rozwiązaniu postawionego problemu badawczego posłużyła analiza literatury przedmiotu oraz dokumentów normatywnych, a także potwierdzona w toku badań hipoteza, zgodnie z którą założono, iż bezpieczeństwo energetyczne jest .ważnym komponentem bezpieczeństwa narodowego, a jego rola permanentnie wzrasta

EN The subject of this article is energy security. An in-depth study of the literature on the subject and the analysis of normative documents allowed to formulate the main objective of the work, which is to describe energy security as a component of state security. The goal formulated in such a way creates the need to solve the main research problem of this study, presented in the form of a question: What is the significance of energy security as a component of state security? Achieving the assumed goal and solving the research problem was supported by studying the subject literature and normative documents, as well as the hypothesis that energy security is an important component of state security, and its role is constantly increasing, confirmed in the course of the study.

Strony (od-do)

168 - 185

DOI

10.34739/dsd.2019.01.13

URL

https://desecuritate.uph.edu.pl/images/Lewandowski_De_Securiatete_NUMER_9-1_2019.pdf

Uwagi

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 183-185

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

20,0

Publikacja indeksowana w

CEJSH | Bazhum