Processing may take a few seconds...

Article


Title

Bezpieczeństwo energetyczne w problematyce bezpieczeństwa narodowego

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Zakład Karny w Płocku | [ D ] phd student

Year of publication

2019

Published in

De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności

Journal year: 2019 | Journal number: nr 1(5)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo energetyczne państwa
  • Energetyka
  • Bezpieczeństwo narodowe
Abstract

PL Przedmiotem niniejszego artykułu jest bezpieczeństwo energetyczne. Wnikliwe przestudiowanie literatury przedmiotu oraz analiza dokumentów normatywnych pozwoliły na sformułowanie głównego celu pracy, którym jest poznanie znaczenia bezpieczeństwa energetycznego jako komponentu bezpieczeństwa narodowego. Tak sformułowany cel stwarza konieczność rozwiązania głównego problemu badawczego niniejszego opracowania, ukazanego w formie pytania: Jakie jest znaczenie bezpieczeństwa energetycznego jako komponentu bezpieczeństwa narodowego? Osiągnięciu założonego celu pracy i rozwiązaniu postawionego problemu badawczego posłużyła analiza literatury przedmiotu oraz dokumentów normatywnych, a także potwierdzona w toku badań hipoteza, zgodnie z którą założono, iż bezpieczeństwo energetyczne jest .ważnym komponentem bezpieczeństwa narodowego, a jego rola permanentnie wzrasta

EN The subject of this article is energy security. An in-depth study of the literature on the subject and the analysis of normative documents allowed to formulate the main objective of the work, which is to describe energy security as a component of state security. The goal formulated in such a way creates the need to solve the main research problem of this study, presented in the form of a question: What is the significance of energy security as a component of state security? Achieving the assumed goal and solving the research problem was supported by studying the subject literature and normative documents, as well as the hypothesis that energy security is an important component of state security, and its role is constantly increasing, confirmed in the course of the study.

Pages (from - to)

168 - 185

DOI

10.34739/dsd.2019.01.13

URL

https://desecuritate.uph.edu.pl/images/Lewandowski_De_Securiatete_NUMER_9-1_2019.pdf

Comments

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 183-185

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

20.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

40.0

Publication indexed in

CEJSH | Bazhum