Processing may take a few seconds...

Article


Title

Stany Zjednoczone i Chiny w ujęciu geopolitycznym

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ E ] pensioner

Title variant

EN United Stated and China : Geopolitical Grasp

Year of publication

2016

Published in

Myśl Ekonomiczna i Polityczna

Journal year: 2016 | Journal number: nr 4(55)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Chiny
  • Geopolityka
  • Polityka międzynarodowa
  • Prognozy
  • Stany Zjednoczone (USA)
  • Wzrost gospodarczy
Abstract

PL Państwa jako temat badań stanowią istotną rolę poznawczą, co wynika z ich znaczenia w stosunkach międzynarodowych. Dotyczy to szczególnie mocarstw światowych, które kształtują środowisko bezpieczeństwa w wymiarze globalnym. Takimi podmiotami są właśnie Stany Zjednoczone i Chiny, które jako mocarstwa globalne kształtują stosunki międzynarodowe w świecie według własnych interesów. Dodać tu należy, że ich cele w realizacji tej polityki mogą być zbieżne lub przeciwstawne. W pracy niniejszej przedstawiono realizację geopolityki przez Stany Zjednoczone, ukierunkowaną na utrzymanie dominującej pozycji w świecie, w tym m. in. sprawowanie kontroli szlaków transportowych w newralgicznych punktach globu ziemskiego. W przypadku Chin sytuacja jest podobna. Dążą one do zapewnienia sobie swobody działania na wszystkich kontynentach świata, by w ten sposób zdobyć przewagę gospodarczą i militarną nad swoim rywalem. Obydwa mocarstwa mają ściśle sprecyzowane koncepcje geopolityczne, geoekonomiczne i geostrategiczne, które realizują. Przykładem działań ekonomicznych może być tworzenie stref wolnocłowych, a działań militarnych - koncepcji strategicznych przyjętych zarówno przez Stany Zjednoczone, jak i Chiny. (abstrakt oryginalny)

EN States as an object of study play an important cognitive role, which results from their roles in international relations. This is particularly true for global superpowers that shape the security environment worldwide. The United States and China are such entities, which as global superpowers shape international relations in the world in order to safeguard their own interests. It must be added that their goals to implement this policy may be convergent or contradictory. The present work presents the implementation of geopolitics by the United States, aimed at maintaining a dominant position in the world, including, among others, exercising control over transport routes in critical areas of the globe. In case of China, the situation is similar. It seeks to secure freedom of action on all continents of the world so as to gain economic and military advantage over its rival. Both superpowers have precisely defined geopolitical, geo-economic and geostrategic concepts, which they implement. The creation of duty free zones/free trade zones may be an example of an economic activity, and strategic concepts adopted by both the United States and China - an example of a military action. (original abstract)

RU Государства как предмет исследования представляют собой существенную познавательную значимость, что определено их ролью в международных отношениях. В особенности это касается мировых держав, которые формируют зону безопасности в глобальном масштабе. Именно к таким субъектам относятся Соединённые Штаты и Китай, которые, будучи мировыми державами, формируют международные отношения в мире в соответствии с собственными интересами. Здесь следовало бы добавить, что их цели при реализации данной политики могут быть как совпадающими, так и антагонистичными. В настоящем исследовании представлена реализация геополитики Соединёнными Штатами, направленной на поддерживание доминирующей позиции в мире, в частности, осуществление контроля над транспортными маршрутами в критических точках земного шара. В случае Китая имеет место подобная ситуация. Государство стремится к обеспечению для себя свободы действий на всех континентах мира, чтобы таким образом добиться экономического и военного преимущества над своим соперником. Обе державы имеют строго определённые геополитические, геоэкономические и геостратегические концепции, которые последовательно реализуют. Примером действий в области экономики может служить создание свободных беспошлинных зон, а в военном секторе – создание стратегических концепций, принятых как Соединёнными Штатами, так и Китаем.

Pages (from - to)

240 - 257

URL

https://mysl.lazarski.pl/fileadmin/user_upload/oficyna/Mysl_EiP_4-2016_13Skrzyp.pdf

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 253-255. Streszczenie w języku angielskim, rosyjskim

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Ministry points / journal

13.0

Publication indexed in

BazEkon | CEON | Erih Plus