Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Myśl Ekonomiczna i Polityczna

Editors

Title variant

EN Economic and Political Thought

Previous title

PL Myśl Ekonomiczna i Prawna

Publisher name

Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego

Editorship

Myśl Ekonomiczna i Polityczna (Economic and Political Thought) Kwartalnik Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego ul. Świeradowska 43 02-662 Warszawa e-mail: wydawnictwo@lazarski.edu.pl mysl.lazarski.pl

Domains

PL Ekonomia i finanse | Zarządzanie i marketing

ISSN

2081-5913

eISSN

2545-0964

Publication frequency

quarterly

URL

https://mysl.lazarski.pl/pl/o-nas/

BazEkon

http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-issn-2081-5913

Comments

Kwartalnik Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego, ukazuje się od stycznia 2010 roku, jest kontynuacją czasopisma naukowego "Myśl Ekonomiczna i Prawna" wydawanego w latach 2003–2009. Kwartalnik aktywizuje do wymiany poglądów między badaczami, ekspertami, dydaktykami i praktykami (menedżerami, finansistami, biznesmenami i politykami). Sprzyja konfrontacji teorii poszczególnych nauk z praktyką. Adresowany jest do szerokiego grona czytelników: badaczy i ekspertów, polityków, nauczycieli, doktorantów i studentów. Obecnie kwartalnik ma charakter interdyscyplinarny, a jego łamy służą m.in. prezentowaniu wyników badań naukowych, które prowadzone są w Uczelni Łazarskiego oraz wzbogacaniu dyskusji nad zagadnieniami gospodarczymi, społecznymi, politycznymi, o charakterze zarówno teoretycznym, jak i utylitarnym. Na łamach kwartalnika publikowane są oryginalne artykuły naukowe. Dostępny w bazie indeksującej ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences), CEON, BazEkon.

Unified list of scientific journals 2013-2016

13

Journal years