Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Ochrona infrastruktury krytycznej w Polsce

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Wariant tytułu

EN The Protection of Critical Infrastructure in Poland

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe SGSP

Rocznik: 2018 | Tom: t. 1 | Numer: nr 66

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Infrastruktura krytyczna
  • Kontrola państwowa
  • Najwyższa Izba Kontroli (NIK)
  • Polska
  • System obronny państwa
  • Władza państwowa
  • Zarządzanie kryzysowe
Streszczenie

PL Jednym z głównych zadań bezpieczeństwa wewnętrznego jest zagwarantowanie funkcjonalności systemom infrastruktury krytycznej. Ochrona infrastruktury krytycznej, tak istotna dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, jest również najważniejszym zadaniem stawianym przed szefami administracji rządowej i samorządowej. W artykule przytoczono akty prawne dotyczące infrastruktury krytycznej, które poszerzono o ustalenia dokonane przez Najwyższą Izbę Kontroli w latach 2015−2016. Ponadto uwzględniono dorobek nauki i sporadyczne publikacje na ten temat.

EN The main task of internal security is to guarantee the functionality of critical infrastructure systems. The protection of critical infrastructure is important for the security of the state and its citizens, as well as the most important task for the heads of government and self-government administration. In the article, the author cites legal acts regarding critical infrastructure, as well as extends its considerations to findings made by the Supreme Audit Office in 2015-2016 on the protection of critical infrastructure in Poland. In addition, the author recognizes the achievements of science in this area and appreciates the occasional publication on this subject.

Strony (od-do)

165 - 175

URL

https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=1764284

Uwagi

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronie 175. Streszczenie w języku angielskim

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte repozytorium

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

7,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

7,0

Publikacja indeksowana w

Index Copernicus | CEON