Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Wykorzystanie kompetencji w realizacji procesu zarządzania zasobami ludzkimi w Siłach Zbrojnych RP

Autorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

PRZEGLĄD ORGANIZACJI

Rocznik: 2019 | Numer: nr 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Kadry (wojsko)
  • Kapitał ludzki
  • Zarządzanie kompetencjami
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
  • Zawodowa służba wojskowa
  • Siły zbrojne
  • Polska
  • Żołnierze
Streszczenie

PL Wojsko jest organizacją publiczną, która podobnie jak inne organizacje tego sektora podlega trendowi doskonalenia rozwiązań organizacyjnych i podnoszenia efektywności działania. Od niedawna również wykorzystuje pojęcie "kompetencja", które nie jest kojarzone ze stopniem wojskowym i wynikającym z niego poziomem uprawnień, ale ze standardem zachowań - modelem kompetencji - wymaganym od żołnierzy. Celem niniejszego opracowania jest analiza i określenie możliwości wykorzystania kompetencji w procesie zarządzania ludźmi w wojsku. W części wprowadzającej przedstawiono uzasadnienie teoretyczne badań nad wykorzystaniem koncepcji kompetencji w wojsku. W części empirycznej dokonano oceny realizacji procesu personalnego w wojsku pod kątem użycia w nim rozwiązań opartych na kompetencjach. Przedstawiono również wyniki badania przeprowadzonego wśród oficerów, które objęło swoim zakresem perspektywę strategiczną kształtowania kompetencji oficerów, świadomość roli oficera w realizacji celów Sił Zbrojnych RP, praktyczną realizację procesu ZZL w wojsku oraz uwarunkowań rozwoju kompetencji w praktyce. We wnioskach wykazano potrzebę szerszego wykorzystania zarządzania kompetencjami w realizacji procesu personalnego w Siłach Zbrojnych.

EN The military is a public organisation, which like other organizations of this sector is subject to a trend of organisational and operational efficiency improvement. Recently the term “competence” has appeared here, which is not associated with military rank or permission level but with the standard behaviour – competency model – of soldiers reviewed. The aim of this study is to present a practical use of competences in the process of managing people in the military. In the empirical part, the HR process in the army has been evaluated in terms of using competence-based solutions in the army. The paper also presents the results of a survey conducted among officers, which covered the strategic perspective of shaping officers’ competences, awareness of the officer’s role in achieving the objectives of the Polish Armed Forces, practical implementation of human resources management in the army and the conditions for developing competences in practice The conclusions demonstrate a need for a greater use of competence management in the implementation of HR process in the Armed Forces.

Data udostępnienia online

2019

Strony (od-do)

37 - 43

DOI

10.33141/po.2019.02.05

URL

https://przegladorganizacji.pl/artykul/2019/10.33141po.2019.02.05

Uwagi

Uwaga dotycząca języka: Streszczenie w języku angielskim. Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronie 43.

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

6 miesięcy po opublikowaniu

Punktacja MNiSW / czasopismo

20,0

Publikacja indeksowana w

BazEkon | Agro | Index Copernicus | CEON