Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Pozamilitarne przygotowania obronne w Polsce : podręcznik

Autorzy

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2020

Typ książki

podręcznik akademicki / skrypt

Język publikacji

polski

Streszczenie

PL Pozamilitarne przygotowania obronne państwa są przedsięwzięciem nie-zwykle złożonym, obejmującym – w stosownym zakresie – prawie wszystkie obszary i podmioty w państwie. Specyfika tych przygotowań, realizowanych przez niemilitarne podmioty systemu obronnego państwa, wynika stąd, że zakres przedmiotowy tych przygotowań, realizowany w czasie pokoju, nabiera w pełni znaczenia dopiero w sytuacji realnego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, podczas mobilizacji i w czasie wojny. W celu właściwego zrozumienia miejsca i roli pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa w systemie bezpieczeństwa narodowego RP konieczne wydaje się usystematyzowanie i poznanie podstawowych pojęć w przedmiotowym zakresie. Należy jednak zauważyć, że prowadzenie przygotowań obronnych wymaga od wszystkich jego uczestników przede wszystkim znajomości podstaw prawnych realizacji określonych zadań.Kierując się tą przesłanką, a także potrzebą usystematyzowania wiedzy z zakresu przygotowań obronnych państwa, zespół autorski podjął się opracowania podręcznika traktującego o przygotowaniach obronnych prowadzonych w niemilitarnych strukturach systemu obronnego państwa. Jego zawartość merytoryczna została oparta na obowiązujących regulacjach prawnych i dokumentach strategicznych, a także wzbogacona o niezbędną interpretację z licznymi odwołaniami do literatury przedmiotu. Walorem podręcznika jest przedstawienie wielowymiarowego charakteru przedmiotowej problematyki. Efekt ten uzyskano, prezentując wiedzę oraz tzw. dobre praktyki jego auto-rów1. Sentencją pracy zespołu autorskiego było powszechnie znane powiedzenie, że dziś nie wystarczy „wiedzieć, że” ani „wiedzieć jak”, ale trzeba „wiedzieć, dlaczego Niniejsze opracowanie składa się z siedmiu rozdziałów, w których zostały ujęte treści przydatne przy studiowaniu problematyki pozamilitarnych przygotowań obronnych. Układ podręcznika w swoim założeniu powinien sprzyjać lekturze i ułatwiać jego studiowanie. Każdy rozdział został opatrzony celami studiowania oraz wylistowaniem oczekiwanych efektów w odniesieniu do takich deskryptorów kwalifikacji, jak wiedza i umiejętności. Kluczowe zagadnienia i definicje zawarte w poszczególnych blokach tematycznych zostały wyróżnione w tekście w celu skierowania uwagi studiujących na istotę prezentowanych treści. Zawierają one w końcowej części pytania kontrolne, które w założeniu powinny sprzyjać weryfikacji zdobytej wiedzy. Całość pod-ręcznika dopełniają rysunki i tabele oraz stosowne spisy i bibliografia. Podręcznik jest przeznaczony dla osób studiujących na kierunkach bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz administracja. Prezentowanie w nim treści bazują na dostępnej literaturze przedmiotu, w tym pozycjach zwartych, artykułach, aktach prawnych, a także źródłach inter-netowych. Zakładamy, że ze względu na merytoryczną zawartość scalającą i kondensującą wiedzę z obszaru przygotowań prowadzonych w niemilitarnych strukturach obronnych państwa niniejszy podręcznik będzie przydatny przede wszystkim w dydaktyce, ale także może być wykorzystywany w procesie szkolenia obronnego realizowanego w ramach przygotowań obronnych administracji publicznej oraz przedsiębiorstw. Autorzy wyrażają nadzieję, iż przekazywany Czytelnikom podręcznik będzie ważnym źródłem wiedzy w przedmiotowym zakresie, zgodnie z łacińską maksymą: „Non enim paranda nobis solum, sed fruenda sapientia est"

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2020

Liczba stron

246

ISBN

978-83-7523-749-8

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma9911496447605606&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,akademia%20sztuki%20wojennej&offset=0

Słowa kluczowe
PL
  • Administracja publiczna
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Obronność państwa
  • Polska
  • System obronny państwa
Egzemplarz obowiązkowy

tak

Uwagi

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na 238-246.

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0