Processing may take a few seconds...

Book


Title

Pozamilitarne przygotowania obronne w Polsce : podręcznik

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2020

Book type

scholarly textbook / script

Publication language

polish

Abstract

PL Pozamilitarne przygotowania obronne państwa są przedsięwzięciem nie-zwykle złożonym, obejmującym – w stosownym zakresie – prawie wszystkie obszary i podmioty w państwie. Specyfika tych przygotowań, realizowanych przez niemilitarne podmioty systemu obronnego państwa, wynika stąd, że zakres przedmiotowy tych przygotowań, realizowany w czasie pokoju, nabiera w pełni znaczenia dopiero w sytuacji realnego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, podczas mobilizacji i w czasie wojny. W celu właściwego zrozumienia miejsca i roli pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa w systemie bezpieczeństwa narodowego RP konieczne wydaje się usystematyzowanie i poznanie podstawowych pojęć w przedmiotowym zakresie. Należy jednak zauważyć, że prowadzenie przygotowań obronnych wymaga od wszystkich jego uczestników przede wszystkim znajomości podstaw prawnych realizacji określonych zadań.Kierując się tą przesłanką, a także potrzebą usystematyzowania wiedzy z zakresu przygotowań obronnych państwa, zespół autorski podjął się opracowania podręcznika traktującego o przygotowaniach obronnych prowadzonych w niemilitarnych strukturach systemu obronnego państwa. Jego zawartość merytoryczna została oparta na obowiązujących regulacjach prawnych i dokumentach strategicznych, a także wzbogacona o niezbędną interpretację z licznymi odwołaniami do literatury przedmiotu. Walorem podręcznika jest przedstawienie wielowymiarowego charakteru przedmiotowej problematyki. Efekt ten uzyskano, prezentując wiedzę oraz tzw. dobre praktyki jego auto-rów1. Sentencją pracy zespołu autorskiego było powszechnie znane powiedzenie, że dziś nie wystarczy „wiedzieć, że” ani „wiedzieć jak”, ale trzeba „wiedzieć, dlaczego Niniejsze opracowanie składa się z siedmiu rozdziałów, w których zostały ujęte treści przydatne przy studiowaniu problematyki pozamilitarnych przygotowań obronnych. Układ podręcznika w swoim założeniu powinien sprzyjać lekturze i ułatwiać jego studiowanie. Każdy rozdział został opatrzony celami studiowania oraz wylistowaniem oczekiwanych efektów w odniesieniu do takich deskryptorów kwalifikacji, jak wiedza i umiejętności. Kluczowe zagadnienia i definicje zawarte w poszczególnych blokach tematycznych zostały wyróżnione w tekście w celu skierowania uwagi studiujących na istotę prezentowanych treści. Zawierają one w końcowej części pytania kontrolne, które w założeniu powinny sprzyjać weryfikacji zdobytej wiedzy. Całość pod-ręcznika dopełniają rysunki i tabele oraz stosowne spisy i bibliografia. Podręcznik jest przeznaczony dla osób studiujących na kierunkach bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz administracja. Prezentowanie w nim treści bazują na dostępnej literaturze przedmiotu, w tym pozycjach zwartych, artykułach, aktach prawnych, a także źródłach inter-netowych. Zakładamy, że ze względu na merytoryczną zawartość scalającą i kondensującą wiedzę z obszaru przygotowań prowadzonych w niemilitarnych strukturach obronnych państwa niniejszy podręcznik będzie przydatny przede wszystkim w dydaktyce, ale także może być wykorzystywany w procesie szkolenia obronnego realizowanego w ramach przygotowań obronnych administracji publicznej oraz przedsiębiorstw. Autorzy wyrażają nadzieję, iż przekazywany Czytelnikom podręcznik będzie ważnym źródłem wiedzy w przedmiotowym zakresie, zgodnie z łacińską maksymą: „Non enim paranda nobis solum, sed fruenda sapientia est"

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2020

Number of pages

246

ISBN

978-83-7523-749-8

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma9911496447605606&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,akademia%20sztuki%20wojennej&offset=0

Keywords
PL
  • Administracja publiczna
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Obronność państwa
  • Polska
  • System obronny państwa
Obligatory copy

yes

Comments

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na 238-246.

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Total point value of MNiSW of monograph

120.0