Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Rozwój nowoczesnych technologii w kontekście procesu stanowienia prawa na przykładzie strategii AI

Autorzy

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Wariant tytułu

EN The development of modern technologies in the context of the lawmaking process on the example of AI strategy

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Teka Komisji Prawniczej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Lublinie

Rocznik: 2019 | Tom: t. XII | Numer: nr 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski | angielski

Słowa kluczowe
PL
  • Prawo
  • Sztuczna inteligencja
  • Technologia
EN
  • Artificial intelligence
  • Law
  • Technology
Streszczenie

PL Nowoczesne technologie stanowią obecnie fundament wzrostu gospodarczego i są zasobem o krytycznym znaczeniu, na którym opierają się wszystkie sektory gospodarki. Popularność zdobyły płatności elektroniczne, chmury obliczeniowe oraz komunikacja typu robot – robot. Jednym z istotnych pytań dotyczących wpływu nowoczesnych technologii na proces stanowienia prawa jest pytanie o granice ich rozwoju i oddziaływania. Z jednej strony nowoczesne technologie determinują rozwój, jednak mogą być ograniczane przez prawa, np. przez prawo własności przemysłowej. Z drugiej strony innowacje przyczyniają się do ingerencji w te prawa, utrudniają ich ochronę. W każdej z tych sytuacji mamy do czynienia ze zjawiskiem zagrożenia dla poczucia bezpieczeństwa jednostki i obywatela.

EN Modern technologies create foundations for economic growth and they are of crucial importance for all sectors of economy and society. I’m sure you will agree with me that these days electronic payments, computing clouds and robot – robot communication are becoming more and more popular. The question is what are the borders of development and influence of technology on law making? On the one hand, new technologies determine development but they have to be limited by certain rights, for example the law of industrial property. On the other hand, these technological innovations interfere with these rights and it’s more difficult to protect them. That’s why this situation poses threat to the safety of individuals and citizens. What’s more, practically in every area of human life appear problems of ethical and legal regulations connected with functioning of robots and computers

Strony (od-do)

53 - 71

DOI

10.32084/tekapr.2019.12.2-4

URL

http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/TPraw12_2/Chalubinska.pdf

Uwagi

Streszczenie w języku angielski. Bibliografia na stronie 70.

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

40,0