Processing may take a few seconds...

Article


Title

Logistyka miejska jako element usprawniający zarządzanie systemem logistycznym miasta

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.1] Economics and finance

Title variant

EN City Logistics as an Element Improving the Management of the City's Logistics System

Year of publication

2019

Published in

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Journal year: 2019 | Journal number: nr 10

Article type

scientific article

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Logistyka miejska
  • Miasta
  • System logistyczny
  • Transport
EN
  • City
  • Logistic
  • Logistic systems
  • Transport
Abstract

PL Logistyka miejska to narzędzie do skutecznego rozwiązywania różnych problemów, z zakresu funkcjonowania aglomeracji miejskie. Nasilające się mankamenty przewozowe, organizacyjne i społeczne potwierdzają potrzebę jej ciągłego rozwoju. Powstające w tym zakresie nowe pomysły powinny opierać się na nowatorskich technologiach, które odpowiednio usprawnią zarządzanie systemem logistyki miasta, przy jednoczesnym zapewnieniu zrównoważonego rozwoju transportu. Celem artykułu jest analiza logistyki miejskiej, jako elementu usprawniającego zarządzanie systemem logistycznym miasta. Problem badawczy został sformułowany w postaci pytania: Jakie rozwiązania (koncepcje działań), mogą usprawnić działanie systemu logistycznego miasta? W celu wyjaśnienia tego problemu badawczego, podjęto się analizy dostępnej literatury przedmiotu. (abstrakt oryginalny)

EN City logistics is a tool to effectively solve various problems related to the functioning of urban agglomerations. Increasing transport, organizational and social problems confirm the need for continuous development of city logistics. New ideas arising in this respect should be based on innovative technologies that will properly improve the management of the city logistics system, while ensuring sustainable development of transport. The aim of the article is to analyze city logistics as an element improving the management of city logistics system. The research problem was formulated in the form of a question: What solutions (concepts of actions) can improve the operation of the city logistics system? In order to explain this research problem, the analysis of available publications was undertaken. (original abstract)

Pages (from - to)

237 - 259

DOI

10.33226/1231-2037.2019.10.16

URL

http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171582914

Comments

Zawiera streszczenie w języku angielskim. Artykuł dostępny na płycie CD, stanowiącej integralną część numeru GMIL 10/2019.

Presented on

Wielowymiarowość współczesnej logistyki - Transport w systemie gospodarczo-obronnym Rzeczpospolitej Polskiej, 14-15.11.2019, Warszawa, Polska

Points of MNiSW / journal

20.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

40.0

Publication indexed in

BazEkon | BazTech