Processing may take a few seconds...

Article


Title

Zabezpieczenie logistyczne wojsk we współczesnych operacjach - wymiar narodowy, wielonarodowy i cywilny

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Title variant

EN Logistic Support of Forces in Current Operations - National, Multinational and Civil Dimension

Year of publication

2018

Published in

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Journal year: 2018 | Journal number: nr 11

Article type

scientific article

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Logistyka wojskowa
  • Operacje wojenne
  • Zarządzanie
  • Logistyka wielonarodowa
EN
  • Army
  • Logistic
  • Management
Abstract

PL Artykuł dotyczy problematyki organizacji zabezpieczenia logistycznego wojsk biorących udział we współczesnych operacjach. Celem publikacji jest identyfikacja zadań logistycznych realizowanych przez organy narodowe, wielonarodowe oraz przedsiębiorstwa cywilne w operacjach na terenie kraju i poza jego granicami. W artykule dokonano charakterystyki współczesnych operacji a następnie opisano procesy wsparcia i zabezpieczenia logistycznego wojsk biorących w nich udział. W poszczególnych częściach publikacji przedstawiono zadania logistyczne jakie w ostatnio prowadzonych operacjach militarnych były realizowane przez narodowy system logistyczny, logistykę wielonarodową oraz kontraktorów cywilnych. Autor podejmuje również próbę wskazania kierunków w jakich powinny rozwijać się koncepcje organizacji zabezpieczenia logistycznego przyszłych operacji. (abstrakt oryginalny)

EN The article concerns the problems of the organization of logistic support of forces participating in current operations. The purpose of the publication is an identification of logistics tasks performed by national and multinational logistics as well as the civil contractors. The article presents the characteristics of current operations and then describes their logistic support. The individual parts of the publication present logistic tasks that in recent military operations were carried out by the national logistics system, multinational logistics and civil contractors. The author also indicates the directions in which the concepts of organizing logistic support of future operations should develop. (original abstract)

Date of online publication

2018 (Date presumed)

Pages (from - to)

131 - 141

Comments

Zawiera streszczenie w języku angielskim. Artykuł dostępny na płycie CD, stanowiącej integralną część numeru GMIL 11/2018

Presented on

Krajowa Konferencja Naukowa pod patronatem Szefa Zarządu Logistyki P4 Sztabu Generalnego Wielowymiarowość współczesnej logistyki, 6-7.11.2018, Warszawa, Polska

Points of MNiSW / journal

8.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

8.0

Publication indexed in

BazEkon | BazTech