Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Zabezpieczenie logistyczne wojsk we współczesnych operacjach - wymiar narodowy, wielonarodowy i cywilny

Autorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Wariant tytułu

EN Logistic Support of Forces in Current Operations - National, Multinational and Civil Dimension

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Rocznik: 2018 | Numer: nr 11

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski | angielski

Słowa kluczowe
PL
  • Logistyka wojskowa
  • Operacje wojenne
  • Zarządzanie
  • Logistyka wielonarodowa
EN
  • Army
  • Logistic
  • Management
Streszczenie

PL Artykuł dotyczy problematyki organizacji zabezpieczenia logistycznego wojsk biorących udział we współczesnych operacjach. Celem publikacji jest identyfikacja zadań logistycznych realizowanych przez organy narodowe, wielonarodowe oraz przedsiębiorstwa cywilne w operacjach na terenie kraju i poza jego granicami. W artykule dokonano charakterystyki współczesnych operacji a następnie opisano procesy wsparcia i zabezpieczenia logistycznego wojsk biorących w nich udział. W poszczególnych częściach publikacji przedstawiono zadania logistyczne jakie w ostatnio prowadzonych operacjach militarnych były realizowane przez narodowy system logistyczny, logistykę wielonarodową oraz kontraktorów cywilnych. Autor podejmuje również próbę wskazania kierunków w jakich powinny rozwijać się koncepcje organizacji zabezpieczenia logistycznego przyszłych operacji. (abstrakt oryginalny)

EN The article concerns the problems of the organization of logistic support of forces participating in current operations. The purpose of the publication is an identification of logistics tasks performed by national and multinational logistics as well as the civil contractors. The article presents the characteristics of current operations and then describes their logistic support. The individual parts of the publication present logistic tasks that in recent military operations were carried out by the national logistics system, multinational logistics and civil contractors. The author also indicates the directions in which the concepts of organizing logistic support of future operations should develop. (original abstract)

Data udostępnienia online

2018 (Data domniemana)

Strony (od-do)

131 - 141

Uwagi

Zawiera streszczenie w języku angielskim. Artykuł dostępny na płycie CD, stanowiącej integralną część numeru GMIL 11/2018

Zaprezentowany na

Krajowa Konferencja Naukowa pod patronatem Szefa Zarządu Logistyki P4 Sztabu Generalnego Wielowymiarowość współczesnej logistyki, 6-7.11.2018, Warszawa, Polska

Punktacja MNiSW / czasopismo

8,0

Publikacja indeksowana w

BazEkon | BazTech