Processing may take a few seconds...

Article


Title

System opieki nad weteranami w Republice Estońskiej

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2017

Published in

De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności

Journal year: 2017 | Journal number: nr 1(3)

Article type

scientific article

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Analiza SWOT
  • Estonia
  • Weterani (wojsk.)
Abstract

PL Wskutek charakteru współczesnych konfliktów zbrojnych i prowadzonych w ich wyniku operacji powstał „problem” nowej grupy społecznej, której zwyczajowo nadano miano „weteranów”. Zasadną powinnością państw stało się zapewnienie pomocy powracającym z uszczerbkiem na zdrowiu psychicznym i fizycznym żołnierzom oraz ich rodzinom. Wprowadzenie Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa zapoczątkowało możliwość budowy systemu opieki nad weteranami w Polsce. Dążąc do stworzenia odpowiedniego systemu opieki zasadne jest przeanalizowanie tego, jak inne kraje rozwiązały ten problem. Stąd też celem poznawczym niniejszej publikacji jest identyfikacja i eksplanacja założeń funkcjonowania systemu opieki nad weteranami na przykładzie Republiki Estońskiej. Ponadto, mając na uwadze cel utylitarny – wykorzystanie założeń estońskiego systemu opieki do określenia podstawy zmian jakości funkcjonowania systemu opieki nad weteranami w Polsce –przeprowadzona została analiza SWOT omawianego systemu.

EN Due to the nature of contemporary armed conflicts and the resulting operations, the “problem” of the new social group, which has traditionally been called “veterans”, was born. It was a reasonable duty of the states to provide assistance to injured and wounded (damage to physical and mental health) soldiers returning from military operations abroad and their families. The introduction of the Act of 19 August 2011 on Foreign Mission Veterans has initiated the possibility of building a system of care for veterans in Poland. As it is strived to create the right care system, it is important to analyze, how other countries have solved this problem. Therefore, the cognitive goal of this publication is the identification and explanation of the assumptions of the functioning of the veteran care system in the Republic of Estonia. In addition, in view of the utilitarian objective – the use of the Estonian system of care to determine the base of the quality changes of the veteran care system in Poland – it is carried out a SWOT analysis of the discussed system.

Pages (from - to)

96 - 112

URL

https://desecuritate.uph.edu.pl/images/De_Securitate_7_Krzeminska.pdf

Comments

Bibliografia i netografia na stronach 11-112. Zawiera streszczenie angielskie.

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

1.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

1.0

Publication indexed in

Erih Plus | CEEOL | CEJSH