Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Przemyt marihuany jako źródło patologii oraz zagrożenie bezpieczeństwa społecznego i ekonomicznego w Polsce

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności

Rocznik: 2017 | Numer: nr 2(3)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski | angielski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Narkotyki
  • Przemytnictwo
Streszczenie

PL Przemyt narkotyków jest zagrożeniem zarówno dla bezpieczeństwa społecznego, jak i dla rozwoju ekonomicznego. Zapewnianie bezpieczeństwa wewnętrznego wiąże się z likwidowaniem zagrożeń, unikaniem ich i zmniejszaniem prawdopodobieństwa wystąpienia w przyszłości. Niekontrolowana, nieregulowana oraz szkodliwa dla ludzi marihuana, jest transportowana między państwami nielegalnie. Jest to problem, który istnieje od kilkudziesięciu lat na całym świecie, a od początku XX wieku widoczny jest również w Polsce. Działalność międzynarodowych grup przestępczych wymusza na służbach bezpieczeństwa reakcję oraz współpracę na poziomie europejskim. Artykuł ma na celu ukazanie, że współcześnie konopie stanowią znaczący problem dla społeczeństwa oraz poważne wyzwanie dla organów ścigania. Narkotyki są tematem wielu debat i rozważań psychologów, polityków, terapeutów, nauczycieli, funkcjonariuszy służb oraz działaczy środowiskowych. Mimo, iż prawo polskie zakazuje uprawy i dystrybucji marihuany, z roku na rok zwiększa się liczba jej użytkowników. Dla zapewnienia bezpieczeństwa w Polsce powołano organizacje, które powinny przeciwdziałać przemytowi. Reakcja służb bezpieczeństwa powinna być kompatybilna z zaistniałą negatywną sytuacją, w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom narkotykowym

EN Drug trafficking is a threat to both social security and economic development. Ensuring internal security involves eliminating threats, avoiding them and reducing the probability of their occurrence in the future. Marijuana, being uncontrolled, unregulated and harmful to people, is transported between countries illegally. This is a problem that has existed for dozens of years around the world, and since the beginning of the twentieth century it is also noticeable in Poland. The activity of international criminal groups forces the security services to react and cooperate at the European level. The article aims to show that cannabis is nowadays a significant problem for society and a major challenge for law enforcement. Drugs are the subject of many debates and deliberations of psychologists, politicians, therapists, teachers, functionaries and environmental activists. Although Polish law prohibits the cultivation and distribution of cannabis, the number of users increases from year to year. To ensure security in Poland, organizations have been established that should counteract the smuggling. The reaction of the security services should be compatible with the existing negative situation in the field of counteracting drug threats.

Data udostępnienia online

2017

Strony (od-do)

112 - 130

URL

https://desecuritate.uph.edu.pl/images/De_Securitate_A.Olech_Przemyt_marihuany_jako_%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o_patologii_oraz_zagro%C5%BCenie_bezpiecze%C5%84stwa_spo%C5%82ecznego_i_ekonomicznego_w_Polsce_.pdf

Uwagi

Bibliografia, netografia i wykaz aktów prawnych na stronach 128-130. Zawiera streszczenie angielskie.

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

1,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

1,0

Publikacja indeksowana w

Erih Plus | CEEOL | CEJSH