Processing may take a few seconds...

Article


Title

Przemyt marihuany jako źródło patologii oraz zagrożenie bezpieczeństwa społecznego i ekonomicznego w Polsce

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2017

Published in

De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności

Journal year: 2017 | Journal number: nr 2(3)

Article type

scientific article

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Narkotyki
  • Przemytnictwo
Abstract

PL Przemyt narkotyków jest zagrożeniem zarówno dla bezpieczeństwa społecznego, jak i dla rozwoju ekonomicznego. Zapewnianie bezpieczeństwa wewnętrznego wiąże się z likwidowaniem zagrożeń, unikaniem ich i zmniejszaniem prawdopodobieństwa wystąpienia w przyszłości. Niekontrolowana, nieregulowana oraz szkodliwa dla ludzi marihuana, jest transportowana między państwami nielegalnie. Jest to problem, który istnieje od kilkudziesięciu lat na całym świecie, a od początku XX wieku widoczny jest również w Polsce. Działalność międzynarodowych grup przestępczych wymusza na służbach bezpieczeństwa reakcję oraz współpracę na poziomie europejskim. Artykuł ma na celu ukazanie, że współcześnie konopie stanowią znaczący problem dla społeczeństwa oraz poważne wyzwanie dla organów ścigania. Narkotyki są tematem wielu debat i rozważań psychologów, polityków, terapeutów, nauczycieli, funkcjonariuszy służb oraz działaczy środowiskowych. Mimo, iż prawo polskie zakazuje uprawy i dystrybucji marihuany, z roku na rok zwiększa się liczba jej użytkowników. Dla zapewnienia bezpieczeństwa w Polsce powołano organizacje, które powinny przeciwdziałać przemytowi. Reakcja służb bezpieczeństwa powinna być kompatybilna z zaistniałą negatywną sytuacją, w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom narkotykowym

EN Drug trafficking is a threat to both social security and economic development. Ensuring internal security involves eliminating threats, avoiding them and reducing the probability of their occurrence in the future. Marijuana, being uncontrolled, unregulated and harmful to people, is transported between countries illegally. This is a problem that has existed for dozens of years around the world, and since the beginning of the twentieth century it is also noticeable in Poland. The activity of international criminal groups forces the security services to react and cooperate at the European level. The article aims to show that cannabis is nowadays a significant problem for society and a major challenge for law enforcement. Drugs are the subject of many debates and deliberations of psychologists, politicians, therapists, teachers, functionaries and environmental activists. Although Polish law prohibits the cultivation and distribution of cannabis, the number of users increases from year to year. To ensure security in Poland, organizations have been established that should counteract the smuggling. The reaction of the security services should be compatible with the existing negative situation in the field of counteracting drug threats.

Date of online publication

2017

Pages (from - to)

112 - 130

URL

https://desecuritate.uph.edu.pl/images/De_Securitate_A.Olech_Przemyt_marihuany_jako_%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o_patologii_oraz_zagro%C5%BCenie_bezpiecze%C5%84stwa_spo%C5%82ecznego_i_ekonomicznego_w_Polsce_.pdf

Comments

Bibliografia, netografia i wykaz aktów prawnych na stronach 128-130. Zawiera streszczenie angielskie.

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Ministry points / journal

1.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

1.0

Publication indexed in

Erih Plus | CEEOL | CEJSH