Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Bezpieczeństwo bezzałogowych systemów powietrznych w środowisku zakłóceń

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.3] Security studies

Title variant

EN Safety of the unmanned aircraft systems in a harsh interference environment

Year of publication

2019

Published in

De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności

Journal year: 2019 | Journal number: nr 2(5)

Article type

scientific article

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Bezzałogowe statki powietrzne
  • Lotnictwo
  • Zakłócenia radionawigacyjne
Abstract

PL Przedmiotem badań tego opracowania są zakłócenia jako forma niekinetycznej walki z bezzałogowymi systemami powietrznymi. Celem praktycznym artykułu jest uporządkowanie teoretycznej wiedzy i terminologii dotyczącej zakłóceń, celem poznawczym natomiast jest wykazanie, że zakłócenia stanowią realny i nowy problemem, dotyczący bezpieczeństwa użytkowania bezzałogowych systemów powietrznych. W pracy użyto teoretycznych metod badawczych, takich jak: analiza, synteza, abstrahowanie i uogólnienie. Rezultatem badań jest określenie rodzajów zakłóceń (głównie jamming oraz spoofing) oraz ich charakterystyki w stosunku do bezzałogowych aparatów latających. Dokonano uporządkowania wiedzy teoretycznej, wyjaśniając techniki zakłóceń, wskazując na cele ataków oraz obiekty ich oddziaływania. W pracy dokonano analizy możliwości dostępnych, niekinetycznych systemów neutralizacji BSP wraz z ich możliwościami oraz charakterystyką taktyczno-techniczną. Przewidując dalszy rozwój bezzałogowych systemów powietrznych wskazano na problem bezpieczeństwa w kontekście autonomizacji tych systemów. Drugim ważnym wnioskiem jest brak norm prawnych regulujących używanie urządzeń do zakłócania. Stwarza to realny problem, pozwalając na ich użytkowanie np. w stosunku do urządzeń satelitarnych systemów nawigacyjnych, stosowanych powszechnie w lotnictwie.

EN This study considers signal interference as a form of non-kinetic warfare against unmanned aircraft systems (UAS). The practical purpose of this paper is to organize the theoretical knowledge and terminology concerning interference, while its cognitive purpose is to demonstrate that this recently recognized problem is a real threat to the safe use of unmanned aircraft systems. The research methods employed in this work – analysis, synthesis, abstracting and generalization – serve to determine the types of interference (i.e. primarily jamming and spoofing) and their characteristics in relation to unmanned aircraft. The paper organizes the theoretical knowledge by explaining the signal interference techniques and indicating the targets of attacks or objects of interest. Therefore, available non-kinetic energy UAS neutralization systems are analyzed with respect to their capabilities, tactical characteristics and technical specifications. Given the anticipated further development of unmanned aircraft systems technologies, signal interference carries serious implications for the safety of autonomous operation of these systems. The second important conclusion highlighted in this analysis is the absence of a legislative framework that would regulate the use of interference facilities. This gap in legal regulations implicitly permits their engagement against such crucial infrastructure as e.g. satellite devices for navigation systems – standard and critical equipment in the aviation

Pages (from - to)

193 - 212

DOI

10.34739/dsd.2019.02.12

URL

https://desecuritate.uph.edu.pl/images/De_Securitate_Radoslaw_Bielawski_Bezpieczenstwo_bezzalogowych_2_2019.pdf

Comments

Bibliografia na stronach 201-212. Zawiera streszczenie w języku angielskim.

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Ministry points / journal

20.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

40.0

Publication indexed in

Erih Plus | CEEOL | CEJSH