Processing may take a few seconds...

Article


Title

Legal Security Aspects of Online Search. Postulates de lege ferenda

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2019

Published in

Internal Security

Journal year: 2019 | Journal volume: vol. 11 | Journal number: iss. 2

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Cyberbezpieczeństwo
  • Internet
  • Ochrona danych osobowych
  • Prawo
EN
  • Cybersecurity
  • Internet
  • Law
Abstract

EN Classified online search of telecommunication systems with the use of spyware tools requires comprehensive regulation. On the one hand, it should ensure the balance between an effective legal framework for guaranteeing public security in the online environment and legal regulation, on the other hand — it should respect constitutional norms, in particular the right of the individual to protect privacy, the inviolability of the home and the protection of correspondence. Legal and political consent for such activities requires, however, the creation of institutional, material, legal and procedural guarantees.

PL Niejawne przeszukanie systemów teleinformatycznych z zastosowaniem narzędzi typu spyware wymaga kompleksowej regulacji. Powinna ona urzeczywistnić z jednej strony postulat równowagi pomiędzy efektywnymi ramami prawnymi służącymi zagwarantowaniu bezpieczeństwa publicznego w środowisku cyfrowym, a regulacją prawną, z drugiej strony — która respektuje normy konstytucyjne, w szczególności prawo jednostki do ochrony prywatności, nienaruszalności miru domowego oraz ochrony korespondencji. Przyzwolenie prawne i polityczne dla takich działań wymaga jednak stworzenia stosowanych gwarancji instytucjonalnych, materialnoprawnych i prawnoprocesowych.

RU Неявный поиск по информационно-телекоммуникационным системам с использованием инструментов spyware требует комплексного правового урегулирования. С одной стороны, оно должно обеспечить баланс между эффективной правовой базой, гарантирующей общественную безопасность в онлайн-среде и правовым регулированием, с другой — отвечать конституционным нормам, в частности обеспечивать право человека на защиту частной жизни, неприкосновенность жилища и защиту тайны переписки. Правовое и политическое согласие на такую деятельность требует однако соответствующих институциональных, материальных и процессуальных гарантий.

Pages (from - to)

129 - 140

DOI

10.5604/01.3001.0013.8212

URL

https://internalsecurity.wspol.eu/resources/html/article/details?id=198408

Comments

Zawiera streszczenia w języku polskim i rosyjskim. Bibliografia na stronach 139-140.

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

20.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

70.0

Publication indexed in

Index Copernicus | CEJSH