Processing may take a few seconds...

Article


Title

The Sense of Self-efficacy among Academic Teachers at a Military University and their Self-esteem

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

PL Poczucie własnej skuteczności nauczycieli akademickich uczelni wojskowej a ich samoocena

Year of publication

2019

Published in

Labor et Educatio

Journal year: 2019 | Journal number: nr 7

Article type

scientific article

Publication language

english

Abstract

EN Efficacy is a trait required in almost every profession today, and its sense is a dimension that affects the evaluation of work. In education, effectiveness is also expected, especially from academic teachers whose role often goes beyond the formal framework. Therefore, the issues of one’s own efficiency in relation to self-esteem seem to be of particular interest, as an attempt to show possible dependencies in this regard, all the more so since previous studies not always revealed such a connection. Therefore, the main research problem takes the form of the following question: Do relationships exist between self-esteem and a sense of one’s own efficiency among the academic teachers surveyed, and if so, what are they? Carrying out empirical research among the teaching staff of a military university, I decided to diagnose a specific military environment in this matter, which can be a real reference to similar analyzes carried out at other universities. I formulated my conclusions based on the results of research carried out using the diagnostic survey method at the War Studies University in Warsaw using standardized measuring tools and elements of descriptive and correlation statistics.

PL Skuteczność to cecha wymagana dzisiaj niemal w każdym zawodzie, a jej poczucie stanowi pewien wymiar rzutujący na ocenę pracy. W edukacji także oczekuje się skuteczności, szczególnie od nauczycieli akademickich, których rola często wykracza poza formalne ramy. Szczególnie interesująca wydaje się być wobec tego problematyka poczucia własnej skuteczności w odniesieniu do samooceny, jako próba ukazania ewentualnych zależności w tym zakresie tym bardziej, że w dotychczasowych badaniach nie zawsze można było odnaleźć takie połączenie. Główny problem badawczy przyjmuje zatem postać następującego pytania: Czy istnieją, a jeżeli tak, to jakie są zależności pomiędzy samooceną a poczuciem własnej skuteczności badanych nauczycieli akademickich? Realizując badania empiryczne wśród kadry dydaktycznej uczelni wojskowej postanowiłem zdiagnozować specyficzne środowisko wojskowe w tej kwestii, co może stanowić realne odniesienie do podobnych analiz prowadzonych na innych uczelniach. Swoje wnioski sformułowałem na podstawie wyników badań zrealizowanych metodą sondażu diagnostycznego w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie przy zastosowaniu wystandaryzowanych narzędzi pomiarowych oraz elementów statystyki opisowej i korelacyjnej.

Date of online publication

31.12.2019

Pages (from - to)

229 - 244

DOI

10.4467/25439561LE.19.014.11531

URL

http://www.ejournals.eu/Labor-et-Educatio/2019/7-2019/art/16110/

Comments

Bibliografia na stronach 243-244.

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Points of MNiSW / journal

20.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

20.0