Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

The Sense of Self-efficacy among Academic Teachers at a Military University and their Self-esteem

Autorzy

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.9] Pedagogika

Wariant tytułu

PL Poczucie własnej skuteczności nauczycieli akademickich uczelni wojskowej a ich samoocena

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Labor et Educatio

Rocznik: 2019 | Numer: nr 7

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Streszczenie

EN Efficacy is a trait required in almost every profession today, and its sense is a dimension that affects the evaluation of work. In education, effectiveness is also expected, especially from academic teachers whose role often goes beyond the formal framework. Therefore, the issues of one’s own efficiency in relation to self-esteem seem to be of particular interest, as an attempt to show possible dependencies in this regard, all the more so since previous studies not always revealed such a connection. Therefore, the main research problem takes the form of the following question: Do relationships exist between self-esteem and a sense of one’s own efficiency among the academic teachers surveyed, and if so, what are they? Carrying out empirical research among the teaching staff of a military university, I decided to diagnose a specific military environment in this matter, which can be a real reference to similar analyzes carried out at other universities. I formulated my conclusions based on the results of research carried out using the diagnostic survey method at the War Studies University in Warsaw using standardized measuring tools and elements of descriptive and correlation statistics.

PL Skuteczność to cecha wymagana dzisiaj niemal w każdym zawodzie, a jej poczucie stanowi pewien wymiar rzutujący na ocenę pracy. W edukacji także oczekuje się skuteczności, szczególnie od nauczycieli akademickich, których rola często wykracza poza formalne ramy. Szczególnie interesująca wydaje się być wobec tego problematyka poczucia własnej skuteczności w odniesieniu do samooceny, jako próba ukazania ewentualnych zależności w tym zakresie tym bardziej, że w dotychczasowych badaniach nie zawsze można było odnaleźć takie połączenie. Główny problem badawczy przyjmuje zatem postać następującego pytania: Czy istnieją, a jeżeli tak, to jakie są zależności pomiędzy samooceną a poczuciem własnej skuteczności badanych nauczycieli akademickich? Realizując badania empiryczne wśród kadry dydaktycznej uczelni wojskowej postanowiłem zdiagnozować specyficzne środowisko wojskowe w tej kwestii, co może stanowić realne odniesienie do podobnych analiz prowadzonych na innych uczelniach. Swoje wnioski sformułowałem na podstawie wyników badań zrealizowanych metodą sondażu diagnostycznego w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie przy zastosowaniu wystandaryzowanych narzędzi pomiarowych oraz elementów statystyki opisowej i korelacyjnej.

Data udostępnienia online

31.12.2019

Strony (od-do)

229 - 244

DOI

10.4467/25439561LE.19.014.11531

URL

http://www.ejournals.eu/Labor-et-Educatio/2019/7-2019/art/16110/

Uwagi

Bibliografia na stronach 243-244.

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

20,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

20,0