Processing may take a few seconds...

Article


Title

Amerykańska Gwardia Narodowa jako służba cywilno-militarna

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej

Title variant

EN American National Guard as a civilian-military service

RU Nacionalʹnaâ gvardiâ Soedinënnyh Štatovv nesenii graždansko-voennoj Službyrezûme

Year of publication

2017

Published in

Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka

Journal year: 2017 | Journal number: nr 3

Article type

scientific article

Publication language

polish | english | russian

Keywords
PL
  • Gwardia Narodowa Stanów Zjednoczonych
  • Obrona terytorium kraju
  • System obronny państwa
  • Wojska obrony terytorialnej
  • Stany Zjednoczone (USA)
Abstract

PL Celem artykułu jest przedstawienie genezy, historii, struktury i funkcji Gwardii Narodowej Stanów Zjednoczonych, i jej znaczenia w strukturze komponentów rezerwowych Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych oraz dla całego systemu militarnego państwa – na poziomie federalnym, stanowym i lokalnym. Gwardia Narodowa buduje swoją tożsamość odwołując się do tradycji milicji kolonialnych, zbrojnych oddziałów oddolnie organizowanych przez kolonistów na terenie pierwszych trzynastu kolonii brytyjskich przed ogłoszeniem Deklaracji Niepodległości w celu utrzymania pokoju wewnątrz osad, jak również odparcia zagrożeń zewnętrznych. Dualny charakter Gwardii Narodowej jest konsekwencją dwóch przeciwstawnych procesów: oddolnej inicjatywy obywateli oraz ambicji kontrolnych rządu federalnego. Dualny, stanowo-federalny charakter Gwardii Narodowej wynika z zapisu ustawy z 1933 roku – National Guard Mobilization Act, wprowadzającym zasadę podwójnej przynależności: wszyscy żołnierze finansowani z funduszy federalnych mieli znajdować się zarówno na listach Gwardii Narodowej danego stanu, jak i Gwardii Narodowej Stanów Zjednoczonych. Dualizm amerykańskiej Gwardii Narodowej uwidacznia się w jej funkcjach i działaniach, sporach kompetencyjnych, ocenach społecznych oraz sposobach wykorzystania tej formacji przez polityków, nie zawsze akceptowanych przez większość społeczeństwa. Ma on również wpływ na kształtowanie własnej tożsamości przez członków Gwardii Narodowej i na ewolucję jej społecznego statusu, zależną od przemian rozumienia idei patriotyzmu.

EN This article is aimed at the presentation of the origins, structure and functions, as well as the dynamics of the United States National Guard as an element of the reserve components of the United States Armed Forces, a vital part of the country’s military system on all levels: federal, state and local. The National Guard’s identity can be traced back to the traditions of the colonial militia, i.e. locally organized armed units of colonists, established in the first thirteen colonies prior to the adoption of the Declaration of Independence to keep peace within the settlements and to protect them from the outside threats. The dual character of the National Guard stems from two opposite processes: the grassroots initiative of the citizens and the controlling urges of the federal government. The dual, state-federal nature of the National Guard is a consequence of the 1933 National Guard Mobilization Act which introduced the rule of double belonging: the soldiers financed from federal funds were to be signed up both on the National Guard lists of a given state as well as the lists of the United States National Guard. The dual nature of the National Guard is apparent in its functions and actions, in the competence disputes, social opinions and the various political modes of use, not always condoned by the nation’s majority. It also affects the National Guard members’ identity as well as the evolution of the formation’s social status, dependent on the perception of the ever-changing idea of patriotism.

RU В статье изложено происхождение, история, структура и функции Национальной гвардии Соединённых Штатов, рассмотрено ее значение в структуре резервных компонентов Вооруженных Сил США и всей военной системы государства – на федеральном, региональном и местном уровнях. История Национальной гвардии уходит своими корнями к традициям колониальной милиции – вооруженных отрядов, организованных колонистами на территории первых тринадцати британских колоний перед провозглашением «Декларации независимости». Задачи этих отрядов заключались в поддержке порядка внутри поселений, а также отражении внешних угроз. Дуальный характер Национальной гвардии является следствием двух противоположных процессов: низовой инициативы граждан и контрольных амбиций федерального правительства. Дуальный (т.е. действующий на федеральном уровне и на уровне отдельных штатов) характер Национальной гвардии – это следствие принятого закона от 1933 года «National Guard Mobilization Act», который устанавливает принцип двойной принадлежности: все солдаты, финансируемые из федеральных фондов, должны были находиться как в списках Национальной гвардии данного штата, так и в списке Национальной гвардии США. Дуализм американской Национальной гвардии проявляется в ее функциях и видах деятельности, спорах о компетенции, оценке общества и способах использования этих формирований политиками, которые не всегда остаются приемлемыми для большинства общества. Этот дуализм имеет также влияние на формирование личностных качеств членов Национальной гвардии и на эволюцию их социального статуса, зависимого от перемен в восприятии идей патриотизма.

Pages (from - to)

151 - 167

URL

https://btip.ka.edu.pl/pdf/bezpieczenstwo-teoria-i-praktyka-2017-nr3.pdf

Comments

Streszczenie w języku angielskim i rosyjskim.

License type

CC BY-NC-ND (attribution - noncommercial - no derivatives)

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

6.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

6.0