Processing may take a few seconds...

Article


Title

Cele, zadania, struktura i funkcje Wojsk Obrony Terytorialnej w XXI wieku

Authors

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN The objectives, tasks, structure and functions of the Territorial Defense Forces in the 21st century

RU Celi, zadači, struktura i funkciivojsk territorialʹnoj oborony v XXI veke

Year of publication

2017

Published in

Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka

Journal year: 2017 | Journal number: nr 3

Article type

scientific article

Publication language

polish | english | russian

Keywords
PL
  • Obrona terytorium kraju
  • Polska
  • System obronny państwa
  • Wojska obrony terytorialnej
Abstract

PL Obecnie Wojska Obrony Terytorialnej w Polsce stanowią odrębny Rodzaj Sił Zbrojnych. Podkreśla to ich ważne miejsce w systemie obronnym RP. Artykuł stanowi krótką próbę podsumowania znaczenia wojsk obrony terytorialnej w XXI wieku. Przedstawia współczesne zagrożenia jako podstawowy determinant budowy tej formacji. W sposób syntetyczny ujmuje zadnia stawiane tym wojskom w różnych stanach funkcjonowania państwa zarówno w funkcji zewnętrznej, jak i wewnętrznej sił zbrojnych. Opisane są cele stawiane wojskom obrony terytorialnej z punktu widzenia aktualnych potrzeb państwa, a także wymagania wobec ich struktur i funkcji w tym zakresie. Słowa kluczowe: Obrona terytorialna, wojska, walka, cele, zadania, funkcje

EN Currently, the Territorial Defense Forces in Poland constitute a separate type of Armed Forces. This highlights their important place in the defense system of the Republic of Poland. This article is a brief attempt to summarize the role of the territorial defense forces in the 21st century. It presents contemporary threats as the primary determinant of the creation of this formation. In a synthetic way, it reflects on the demands placed on these troops in various states of functioning of the state, both as external and internal forces. The objectives set for the territorial defense forces are described from the point of view of current state needs, as well as the requirements for their structures and functions in this respect.

RU В настоящее время Войска территориальной обороны в Польше представляют собой отдельный вид вооруженных сил. Это подчеркивает их важное место в оборонной системе Польши. В статье предпринято попытку указать значение войск территориальной обороны в XXI веке. Представлено современные угрозы – главной детерминанты создания этого формирования. Указаны задачи, поставленные этим войскам в различных ситуациях функционирования государства. Описаны цели войск территориальной обороны, с точки зрения текущих потребностей государства, структура и функции этого вида войск.

Pages (from - to)

27 - 36

URL

https://btip.ka.edu.pl/pdf/bezpieczenstwo-teoria-i-praktyka-2017-nr3.pdf

Comments

Streszczenie w języku angielskim i rosyjskim.

License type

CC BY-NC-ND (attribution - noncommercial - no derivatives)

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

6.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

6.0