Processing may take a few seconds...

Article


Title

Prawo do ochrony danych osobowych w pracach Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego w latach 1993-1997

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Title variant

EN Right of Personal Data Protection in Works of the Constitutional Commission of National Assembly in 1993-1997 Years

Year of publication

2017

Published in

Rocznik Samorządowy

Journal year: 2017 | Journal volume: t. 6

Article type

scientific article

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Konstytucja
  • Ochrona danych osobowych
  • Prawo do prywatności
  • Polska
Abstract

PL Przedkładany artykuł dotyczy kształtowania się uregulowania prawa do ochrony danych osobowych w obecnej Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Autorzy przedstawiają projekty przyszłej polskiej ustawy zasadniczej będące przedmiotem prac w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego pod kątem analizy uwarunkowań, które doprowadziły do obecnego kształtu art. 51 Konstytucji RP będącego wynikiem dyskusji prac we wspomnianej Komisji a normującym na płaszczyźnie konstytucyjnej prawo do ochrony danych osobowych. Autorzy udowadniają, iż zagadnienie te w kontekście prac nad całością polskiej konstytucji było problematyką marginalną nie wywołującą większych sporów i kontrowersji w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego.

EN This article concerns forming of settling the right to personal data protection in present Constitution of the Republic of Poland dating back to 02.04.1997. The authors present projects of future constitution that are the subject of work of National Assembly Constitutional Committee. The authors depict the analysis of conditioning that led to the present form of art 51 of the Constitution of the Republic of Poland which is the outcome of discussions in the already mentioned committee as well as 44 a normalizing standard on the constitutional level that gives the right to personal data protection. The writers prove that this issue in the context of work on the whole polish constitution was a marginal aspect and it did not arise greater disputes and controversies in National Assembly Constitutional Committee.

Date of online publication

2017 (Date presumed)

Pages (from - to)

44 - 60

URL

https://roczniksamorzadowy.jimdofree.com/numery-czasopisma/2017-tom-6/

Comments

Bibliografia na stronach 59-60. Streszczenie w języku angielskim

License type

CC BY-NC-ND (attribution - noncommercial - no derivatives)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

4.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

4.0