Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Zarządzanie bezpieczeństwem w administracji publicznej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.8] Nauki socjologiczne

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa

Rocznik: 2019 | Numer: nr 2 (43)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Administracja publiczna
  • Bezpieczeństwo państwa
  • Władza
  • Zarządzanie
Streszczenie

PL Każde państwo posiada uporządkowany zbiór reguł i norm, które określają zasady politycznej organizacji i systemu organów władzy publicznej. Pod wpływem różnorodnych czynników, zasady te ulegają wielorakim procesom i przemian. Dlatego wobszarze bezpieczeństwa publicznego szczególną rolę pełni zarządzanie. To od niego bowiem zależy wiele działań i zachodzących procesów, a także efektywność poszczególnych podmiotów.W pierwszej części artykułu autorzy definiują pojęcie administracji publicznej oraz przestawiają istotę zarządzania w szczególności zarządzania publicznego. W Kolejnej części przedstawią definicję zarządzania bezpieczeństwem i opisują znaczenie tego systemu wskazując jego bardzo ważną w zarządzaniu i utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania administracji publicznej.

EN Each state has an orderly set of rules and norms that define the rules of the political organization and system of public authorities. Under the influence of various factors, these principles are subject to multiple processes and changes. That is why management plays a special role in the area of public security. It is from him that many activities and processes take place, as well as the effectiveness of individual entities. In the first part of the article, the authors define the concept of public administration and present the essence of management, in particular public management. In the next part, they will present the definition of safety management and describe the importance of this system, indicating its very important in managing and maintaining the proper functioning of public administration.

Data udostępnienia online

2019 (Data domniemana)

Strony (od-do)

347 - 358

URL

http://www.przeglad.wsb.net.pl/uploads/1/0/3/7/10371016/pnm_2_2019_wersja2_druk_ostateczny_16.01.pdf

Typ licencji

inne

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

5,0