Processing may take a few seconds...

Article


Title

Monitorowanie usług logistycznych w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Title variant

EN Monitoring quality of logistics services in the Polish Armed Forces

Year of publication

2016

Published in

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Journal year: 2016 | Journal number: nr 10

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Jakość
  • Logistyka
  • Siły Zbrojne
  • Usługi
  • Zarządzanie
  • Polska
Abstract

PL Istotą zabezpieczenia logistycznego sił zbrojnych jest działalność niematerialna związana ze świadczeniem różnego rodzaju usług. Zapewnienie zgodność ich skali, poziomu i jakości z oczekiwaniami zabezpieczanych podmiotów stanowi jeden z kluczowych czynników, warunkujących realizację zadań szkoleniowych i operacyjnych na oczekiwanym poziomie. Kształtowanie jakości usług logistycznych w siłach zbrojnych jest zjawiskiem niezwykle złożonym, a jednym z warunków koniecznych do poprawy ich jakości wydaje się być bieżące jej monitorowanie na każdym poziomie wojskowego systemu logistycznego. Celem artykułu jest charakterystyka roli i znaczenia procesu monitorowania jakości usług logistycznych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz próba wskazania priorytetowych czynników pomocnych w ocenie jakości usług świadczonych w ramach wybranych podsystemów wojskowego systemu logistycznego.

EN The essence of the logistical support of the armed forces is immaterial activities associated with the provision of various services. Ensuring the compatibility of their scale, level and quality expected hedged entities is one of the key factors determining the tasks of training and operational at the expected level. Forming quality of logistics services in the armed forces is an extremely complex phenomenon and one of the conditions necessary to improve their quality seems to be the current monitoring at every level of the military logistics system. The aim of this article is to characterize the role and importance of the monitoring quality of logistics services in the Polish Armed Forces and attempt to identify priority factors to help you evaluate the quality of services provided in the framework of selected subsystems of military logistics system.

Date of online publication

2016

Pages (from - to)

2 - 8

URL

https://www.pwe.com.pl/czasopisma/gospodarka-materialowa-i-logistyka/numery-czasopisma

License type

other

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

8.0