Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Chiny i Stany Zjednoczone Ameryki w ujęciu geopolitycznym

Autorzy

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN United States of America and China: a geopolitical view

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Przegląd Geopolityczny

Rocznik: 2018 | Numer: t. 23

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Geopolityka
  • Polityka międzynarodowa
  • Współzawodnictwo
  • Chiny
  • Stany Zjednoczone (USA)
Streszczenie

PL Państwo jako przedmiot badań geopolitycznych stanowi bardzo interesujący obszar analiz dotyczących bezpieczeństwa. Dotyczy to wszystkich podmiotów geopolitycznych ze szczególnym wyróżnieniem mocarstw globalnych, którymi obecnie są zarówno Stany Zjednoczone jak i Chiny. Te dwa mocarstwa kształtują stosunki międzynarodowe w świecie wg własnych interesów, przy czym ich cele w realizacji tej polityki mogą być zbieżne lub przeciwstawne. W pracy niniejszej przedstawiono realizację geopolityki przez Stany Zjednoczone, która jest ukierunkowana na utrzymanie dominującej pozycji w świecie, w tym m.in. kontrolowanie szlaków transportowych w newralgicznych punktach globu ziemskiego. Chiny natomiast dążą do zapewnienia sobie swobody działania na wszystkich kontynentach, by w ten sposób zdobyć przewagę gospodarczą (co już się udało) oraz militarną. Obydwa mocarstwa mają ściśle sprecyzowane koncepcje geoekonomiczne i geostrategiczne. Na szczególną uwagę zasługuje realizowany przez Chiny projekt „Jeden Pas Jedna Droga”. Uczestniczy w nim India, jednak niezależnie od tego realizuje ona inny program, który j

EN The state as a subject of geopolitical research is a very interesting area of security analysis. This applies to all geopolitical entities with particular distinction of global powers, which are currently both the United States and China. These global powers are now shaping international relations in the world according to their own interests, but their goals in implementing this policy may be convergent or contradictory. This paper presents the implementation of geopolitics by the United States, which is aimed at maintaining the dominant position in the world, including exercising control of transport routes at critical points of the globe. China, on the other hand, operates in a similar way, because this power strives to ensure the freedom of action on all continents, in order to gain an economic advantage (which has already succeeded) and military advantage over the United States. Both powers have strictly defined geoeconomic and geostrategic concepts which they are trying to implement. Particularly noteworthy is the „One Belt, One Road” project, implemented by China, covering the entire area of Europe and Asia. India also participates in this project, but independently, they implement another program that shows to be of interest to Japan and the United States as well as to China.

Data udostępnienia online

2018

Strony (od-do)

9 - 23

URL

http://przeglad.org/wp-content/uploads/2018/02/XXIII-01-Skrzyp.pdf

Typ licencji

inne

Tryb otwartego dostępu

inne

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

6,0