Processing may take a few seconds...

Article


Title

Ocena działań bojowych lotnictwa w dowództwie komponentu powietrznego

Authors

[ 1 ] Katedra Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Title variant

EN The assessment of air operations in the command of the air component

Year of publication

2018

Published in

Zeszyty Naukowe LAW

Journal year: 2018 | Journal number: nr 1-2

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo militarne
  • Lotnictwo bojowe
  • Działania powietrzne
Abstract

PL Przedmiotem badań artykułu są czynności personelu dowództwa komponentu powietrznego prowadzone w ramach zarządzania zasobami komponentu powietrznego. Autor podjął próbę wskazania źródeł danych oraz ich postaci, których metodyczna analiza może być podstawą do obiektywnej oceny, czy zasoby lotnicze wydzielone do operacji powietrznej wykorzystane są optymalnie. Wstęp poświęcony jest identyfikacji znaczenia i potrzeb prowadzenia systematycznej oceny wykorzystania zasobów lotnictwa w działaniach powietrznych. Artykuł przedstawia przebieg procesu dowodzenia w komponencie powietrznym wraz ze wskazaniem cech wyróżniających oraz aktualne możliwości pozyskiwania danych operacyjnych. Ponadto omówiono przykładowe zobrazowanie danych w okresie krótko- i długoterminowym oraz ich możliwe interpretacje. We wnioskach autor wskazał wymagania w odniesieniu do potrzeb w zakresie prowadzenia oceny w dowództwie komponentu powietrznego oraz przedstawił kierunki ewentualnych kontynuacji badań.

EN The aim of the article is the analysis of Air Component Command staff’s activities. The author attempts to identify sources and forms of data, the methodical analysis of which may be the basis for objective evaluation whether air resources assigned for a particular air operation are used optimally. Determining the importance of and the need to carry out systematic assessment of the use of aviation means in air operations is the main goal of the introduction. The main part of the article describes the course of the command process in the air component headquarters and indicates its distinguishing features; moreover, it presents current possibilities of data acquisition. The following chapters present examples of data presentation both in the short and long-term periods, as well as the example of data interpretation. The author concludes by pointing out the requirements in relation to the needs in the scope of conducting the assessment in the command of the air component as well as by presenting directions for possible continuation of the research.

Pages (from - to)

219 - 236

License type

other

Ministry points / journal

4.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

4.0