Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

System kontroli nad działalnością służb specjalnych w Rzeczypospolitej Polskiej a jawność życia publicznego

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Kontrola
  • Polska
  • Prawo
  • Służby specjalne
Abstract

PL Celem publikacji jest analiza rozwiązań systemowych oraz prawo-organizacyjnych w zakresie nadzoru i kontroli nad służbami specjalnymi w Rzeczypospolitej Polskiej. Przepisy prawa zaliczają do zamkniętego katalogu służb specjalnych trzy służby cywilne (Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne) i dwie służby wojskowe (Służbę Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbę Wywiadu Wojskowego. Autor analizuje rolę, funkcje i zdania organów władzy wykonawczej (Prezesa Rady Ministrów, Ministra Koordynatora Służb Specjalnych, Ministra Obrony Narodowej, Kolegium ds. Służb Specjalnych oraz Prezydenta RP), władzy ustawodawczej (Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych), niezawisłych sądów, a także Prokuratora Generalnego w systemu nadzoru i kontroli nad działalnością służb specjalnych.

EN The aim of the publication is to analyze system, organization and law solutions in the scope of supervision and control over special services in the Republic of Poland. The statutes includes the catalog of special services: three civilian agencies (Internal Security Agency, Foreign Intelligence Agency, Central Anti-Corruption Bureau) and two military agencies (Military Counterintelligence Service and Military Intelligence Service). The author analyzes the role, functions and tasks of the executive authorities (Prime Minister, Minister – Member of the Council of Ministers – Special Services Coordinator, Minister of National Defense, Governmental Council for Special Services and President of the Republic of Poland), legislative authorities (Committee for Special Services), independent courts, and Prosecutor General in the system of supervision and control over the activities of special services.

Date of online publication

2018

Pages (from - to)

239 - 257

Comments

Wykaz aktów prawnych i bibliografia na stronach 255-257.

Book

Jawność życia publicznego

Ministry points / chapter

5.0