Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Logistyczna obsługa klienta, jako efekt funkcjonowania łańcucha dostaw

Autorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.1] Ekonomia i finanse

Wariant tytułu

EN Logistic Customer Service as a Effect of the Function of the Supply Chain

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Rocznik: 2018 | Numer: nr 11

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski | angielski

Słowa kluczowe
PL
  • Logistyka
  • Łańcuch dostaw
  • Zarządzanie
EN
  • Logistic
  • Management
  • Supply chain
Streszczenie

PL Logistyczną obsługę klienta należy postrzegać, jako umiejętność czy też zdolność zaspokajania wymagań i oczekiwań klientów, głównie w odniesieniu do czasu i miejsca zamawianych dostaw, przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych form aktywności logistycznej1. Jej wysoka, jakość zależy od wszystkich uczestników łańcucha dostaw, największą rolę przypisuje się jednak operatorom logistycznym. To właśnie przedsiębiorstwa logistyczne umożliwiają uczestnikom rynku poprawę ich konkurencyjności i wzrost sprzedaży produktów poprzez oferowanie najwyższych standardów w logistycznej obsłudze klienta. Ponieważ jednak oczekiwania klientów stale wzrastają, konieczne staje się również ciągłe dostosowywanie, jakości obsługi, co z kolei implikuję wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań w obszarze obsługiwanych łańcuchów dostaw. Artykuł w swej treści przedstawia teoretyczny zarys pojęć związanych z logistyczną obsługą klienta i łańcuchem dostaw. Ukazana w nim została istota logistycznej obsługi klienta, jej standardy, mierniki i wskaźniki oraz koszty logistycznej obsługi klienta w łańcuchu dostaw. (abstrakt oryginalny)

EN Logistic customer service is perceived as a skill or the ability to satisfy the requirements and expectations of customers, in relation to the time and place of ordered deliveries, using all available forms of logistic activity. Its high quality depends on all participants in the supply chain, but the biggest role is attributed to logistics operators. Logistics companies enable market participants to improve their competitiveness and increase sales of products by offering the highest standards in logistics customer service. However, as customer expectations are constantly growing, it is necessary to constantly adjust, service quality, which in turn implies the introduction of modern solutions in the area of serviced supply chains. The article in its content presents the theoretical outline of related concepts with logistic customer service and supply chain. It shows the essence of logistic customer service, its standards, measures and indicators as well as the cost of logistic customer service in the supply chain. (original abstract)

Data udostępnienia online

2018

Strony (od-do)

61 - 74

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-0d219629-164c-48c4-a2d8-e4c08902a910

Uwagi

Streszczenie w języku angielskim. Artykuł dostępny na płycie CD, stanowiącej integralną część numeru GMIL 11/2018.

Zaprezentowany na

Krajowa Konferencja Naukowa pod patronatem Szefa Zarządu Logistyki P4 Sztabu Generalnego Wielowymiarowość współczesnej logistyki, 6-7.11.2018, Warszawa, Polska

Typ licencji

inne

Punktacja MNiSW / czasopismo

8,0

Publikacja indeksowana w

BazEkon | BazTech