Processing may take a few seconds...

Article


Title

Wolność religijna Kościołów i związków wyznaniowych według regulacji polskiego prawa karnego

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Title variant

EN Churches and Denominational Groups and Their Freedom of Religion in Polish Penal Code

Year of publication

2018

Published in

Nurt SVD. Półrocznik religioznawczo-misjologiczny

Journal year: 2018 | Journal volume: t. 144

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Duszpasterstwo więzienne
  • Prawo karne wykonawcze
  • Więźniowie
  • Wolność wyznania
  • Związki wyznaniowe
  • Polska
EN
  • Penal code enforcement
  • Prison chaplaincy
  • Churches and denominational groups
Abstract

PL Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza rozwiązań prawnych w zakresie organizowania posługi duszpasterskiej w polskich zakładach karnych. Tematyka prezentowana jest przez pryzmat analizy regulacji zawartych w standardach prawa międzynarodowego oraz prawie krajowym. Duszpasterstwo więzienne stanowi wspólnotowy wymiar wolności religijnej, a Kościoły i związki wyznaniowe mają w tym zakresie podmiotowość usankcjonowaną przez Konstytucję. Cennym uzupełnieniem prezentowanych treści są dane otrzymane z Biura Dyrektora Generalnego Służby Więziennej dotyczące aktualnej sytuacji panującej w polskich więzieniach i aresztach śledczych

EN The article describes legal solutions in the organization ofpastoral care in Polish prisons. The theme is presented in the context of analysis of regulations included in international and domestic law standards. Pastoral care to prisoners consists a community dimension of religious freedom, and churches as well as religious associations have in this respect the subjectivity sanctioned by the Constitution. Statistics on the present situation in Polish prisons and temporary detention places in this regard, obtained at the Bureau of Prisons, provide valuable evidence for the actual picture on the ground

Pages (from - to)

215 - 231

URL

http://www.nurtsvd.pl/media/pdf/nurt_2_2018.pdf

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

9.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

9.0