Processing may take a few seconds...

Article


Title

Determinanty funkcjonowania klastrów w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.1] Economics and finance

Title variant

EN Cluster Determinants in Poland and in Other European Union Member States

Year of publication

2018

Published in

Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów

Journal year: 2018 | Journal number: 167

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Klastry (ekonomia)
  • Konkurencyjność
  • Przedsiębiorczość
  • Zarządzanie strategiczne
  • Badania porównawcze
  • Polska
  • Europa
Abstract

PL Rosnące znaczenie klastrów sprawia, że kwestie związane z mechanizmami ich tworzenia i funkcjonowania nabierają szczególnego znaczenia i warto im poświęcić więcej uwagi. Celem artykułu jest przedstawienie specyfiki klastrów polskich przez porównanie ich z klastrami europejskimi pod względem podobieństw i różnic w mechanizmach ich tworzenia i funkcjonowania. Cel zrealizowano na podstawie studiów literaturowych i własnych badań empirycznych. Wyniki przeprowadzonych obserwacji umożliwiają udzielenie odpowiedzi na postawione pytanie badawcze i pozwalają wstępnie opisać determinanty kształtowania i rozwoju polskich klastrów.

EN Increasing importance of clusters has shifted the focus on issues connected with mechanisms involvedin their establishing and operating. This article discusses the specificity of Polish clusters by comparing them with European clusters and answering the question concerning similarities and differencesin how they emerge and operate. The goal was accomplished based on desk (secondary) research andown empirical studies. Results of conducted studies provided an answer to the research question andhelped in providing a preliminary description of determinants of the emergence and development ofclusters in Poland.

Date of online publication

2018

Pages (from - to)

157 - 171

URL

http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/zeszyty_naukowe_studia_i_prace_kzif/Documents/167_10_Winiarski.pdf

License type

other

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Points of MNiSW / journal

12.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

12.0