Processing may take a few seconds...

Article


Title

Kierunki rozwoju polskiego transportu kolejowego w świetle wymogów obronnych

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Title variant

EN The tendencies in Polish rail transport development in the context of defence requirements

Year of publication

2016

Published in

Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej

Journal year: 2016 | Journal number: nr 4 (105)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • System obronny państwa
  • Transport kolejowy
  • Polska
Abstract

PL Rozbudowa bądź modernizacja sieci kolejowej wymaga realizacji szerokiej gamy przedsięwzięć, mających na celu m.in. uzyskanie odpowiednich warunków technicznych w zakresie realizacji potrzeb przewozowych osób i ładunków. Podyktowane są one głównie względami gospodarczymi, ukierunkowanymi na osiągnięcie wysokiego tempa wzrostu oraz wzmocnienie konkurencyjności kraju. Potrzeby obronne mają natomiast coraz mniejsze znaczenie w planowaniu i realizacji inwestycji w tym zakresie. Powstała zatem konieczność ścisłego łączenia kierunków jego rozwoju z zaspokojeniem potrzeb obronnych kraju. Stąd też celem tego artykułu jest próba zidentyfikowania kierunków rozwoju transportu kolejowego z perspektywy stawianych przed tą gałęzią transportu wymagań obronnych.

Pages (from - to)

135 - 152

Points of MNiSW / journal

8.0

Publication indexed in

BazTech