Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Szkolnictwo wojskowe i zawodowa służba wojskowa

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.5] Political science and public administration

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Służba wojskowa zawodowa
  • Polska
  • Siły zbrojne
  • Szkolnictwo wojskowe
EN
  • Armed forces
  • Military service
  • Poland
Abstract

PL Rozdział prezentuje założenia ustawowe i aktów wykonawczych w zakresie szkolnictwa na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Poddano analizie służbę kandydacką pełnioną w trzech korpusach: dla szeregowych, podoficerów i oficerów. Ponadto opisano ideę liceów wojskowych, która w obecnych uwarunkowaniach może być celowa. W kolejnej części rozdziału scharakteryzowano podstawy prawne i zasady pełnienia zawodowej służby wojskowej

EN The chapter presents statutory and executive assumptions in the field of education for the Armed Forces of the Republic of Poland. An analysis was conducted of the candidate service in three corps: serial, non-commissioned officers and officers. In addition, the idea of a military high schools has been described, which in the present circumstances can be targeted. In the next part of the chapter the legal bases and the rules of professional military service are characterized.

Pages (from - to)

369 - 378

URL

https://www.researchgate.net/publication/339552575_Szkolnictwo_wojskowe_i_zawodowa_sluzba_wojskowa_MILITARY_EDUCATION_AND_PROFESSIONAL_MILITARY_SERVICE

Book

Prawo wojskowe

Ministry points / chapter

20.0