Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Pełnienie służby w ramach powszechnego obowiązku obrony

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.5] Political science and public administration

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Militaryzacja
  • Obowiązek obronny powszechny
  • Obrona cywilna
  • Polska
  • Służba wojskowa
EN
  • Civil defence
  • General compulsory military service
  • Militarisation
  • Military service
  • Poland
Abstract

PL Rozdział prezentuje podstawowe założenia prawne spełniania powszechnego obowiązku obrony RP związane z pełnieniem służby na wzór służby wojskowej jak: służba wojskowa, przydziały kryzysowe, przydziały mobilizacyjne, pełnienie służby i ćwiczenia w jednostkach zmilitaryzowanych czy służba w obronie cywilnej zgodne z ustawą o powszechnym obowiązku obrony RP. Słowa kluczowe: powszechny obowiązek obrony RP, służba wojskowa, militaryzacja, obrona cywilna Abstract The chapter presents the basic legal assumptions of fulfilling the general duty of defense of the Republic of Poland related to serving as a model of military service, such as military service, crisis assignments, mobilization assignments, service and training in militarized units or civil defense services in accordance with the law on the general obligation to defend the Republic of Poland. Keywords: universal duty of defense of the Republic of Poland, military service, militarization, civil defense Szczególny obowiązek udziału obywateli w realizacji zadań obronnych wynika z konstytucyjnej zasady powszechności obrony . Każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej ma prawo do ochotniczego spełniania zadań z tego zakresu. Zakres obowiązków określa swoista „konstytucja obronności” – ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP. Powinności obronne obywateli można podzielić na dwa rodzaje: 1) związane z pełnieniem służby, a więc wymagające przestrzegania regulaminów wojskowych lub na wzór wojskowy; 2) niezwiązane z pełnieniem służby. Powszechny obowiązek obrony RP związany z pełnieniem służby polega na: pełnieniu służby wojskowej, wykonywaniu obowiązków wynikających z nadanych przydziałów kryzysowych i przydziałów mobilizacyjnych, pełnieniu służby w jednostkach zmilitaryzowanych, odbywaniu ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji, służbie w obronie cywilnej . Tenże obywatel nie może być utożsamiany z różnymi podmiotami państwowymi i niepaństwowymi wykonującymi zadania obronne czy też będąc członkiem organizacji, funkcjonariuszem, organem władzy lub przedsiębiorcą. Obowiązki społeczeństwa w tym zakresie trafnie już określił T. Kościuszko: „Nie może się naród ocalić bez rządu, lecz rząd nie może być czynnym bez zaufania, posłuszeństwa i gorliwości ludu” . Zgodnie z zasadą powszechności ustawa o powszechnym obowiązku obrony daje dalsze wskazówki w art. 2, z którego wynika, że „umacnianie obronności Rzeczypospolitej Polskiej, przygotowanie ludności i mienia narodowego na wypadek wojny” oraz „wykonywanie innych zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony” należy nie tylko do obywateli, ale przede wszystkim do organów władzy i administracji rządowej oraz innych organów i instytucji państwowych, organów samorządu terytorialnego, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych, a także organizacji społecznych.

Pages (from - to)

333 - 350

URL

https://www.researchgate.net/publication/339552517_Pelnienie_sluzby_w_ramach_powszechnego_obowiazku_obrony_SERVING_UNDER_THE_UNIVERSAL_OBLIGATION_OF_DEFENSE

Book

Prawo wojskowe

Points of MNiSW / chapter

20.0