Processing may take a few seconds...

Article


Title

Niepewność jako nieodzowna cecha współczesnych sieci logistycznych

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Title variant

EN Uncertainty as an essential characteristic of contemporary logistics network

Year of publication

2016

Published in

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie

Journal year: 2016 | Journal volume: (37) 2016 | Journal number: 110

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Logistyka gopodarcza
Abstract

PL Sednem działalności logistycznej jest nieustanna optymalizacja przepływów fizycznych towarów wraz z towarzyszącymi im strumieniami informacyjnymi. Na przestrzeni lat doszło do integracji podmiotów zaangażowanych w dany przepływ, co przełożyło się na upowszechnienie teorii i praktyki łańcuchów oraz sieci logistycznych. Prawidłowe ich funkcjonowanie bazuje na zasadzie partnerstwa, która stanowi niejako klucz do sukcesu współczesnych, globalnych sieci logistycznych. Jednak pomimo podejmowanych działań zmierzających do wyeliminowania zakłóceń, wciąż w działalności logistycznej podmiotów gospodarczych występuje znaczna niepewność. W dużej mierze odnosi się ona do trzech kluczowych płaszczyzn. Po pierwsze poszczególne ogniwa łańcucha/sieci nie są w wielu przypadkach pewne, czy przesyłane przez inny podmiot informacje są wiarygodne i aktualne. Po drugie, jest konsekwencją szerokiego spektrum zakłóceń, które mogą pojawić się w trakcie transportu czy magazynowania poszczególnych towarów. Ponadto kluczową kwestią, wpływającą bezpośrednio na zjawisko niepewności w działalności logistycznej podmiotów gospodarczych jest duża zmienność oczekiwań klientów. Celem artykułu jest identyfikacja głównych czynników generujących niepewność we współczesnych sieciach logistycznych.

EN The essence of logistics activities is the continuous optimization of the physical flow of goods with accompanying information. Over the years there has been integration of the entities involved in the flow, which resulted in the dissemination of the theory and practice of chains and logistics networks. Their proper functioning is based on the principle of partnership, which is a type of key to the success of the modern, global logistics network. However, despite the efforts undertaken to eliminate interference, considerable uncertainty still exists in logistics activities of economic entities. To a large extent it relates to three key planes. Firstly, the elements of supply chain/networks are in many cases not sure if some information sent by another element is reliable. Secondly, it is the consequence of a broad spectrum of interference that may occur during transport or storage of individual goods. In addition, a key issue directly affecting the phenomenon

Date of online publication

2016

Pages (from - to)

125 - 134

URL

https://czasopisma.uph.edu.pl/index.php/znadministracja/article/view/575

License type

other

Points of MNiSW / journal

9.0