Processing may take a few seconds...

Article


Title

Gospodarowanie nieruchomościami przez Agencję Mienia Wojskowego w kontekście potrzeb społeczności lokalnych w latach 2012-2015

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Katedra Integracji Europejskiej i Studiów Regionalnych, Wydzial Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Title variant

EN Real estate management by the Military Property Agency in the local societies requirements in years 2012-2015

Year of publication

2016

Published in

Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego

Journal year: 2016 | Journal number: nr 21

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Handel
  • Nieruchomości wojskowe
  • Samorząd terytorialny
  • Społeczności lokalne
  • Polska
EN
  • The Military Property Agency
  • Post-military property
  • Revitalization
  • Transformation of post-military areas
Abstract

PL Przekształcenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wywołane transformacją systemową, polegające m. in. na dyslokacji garnizonów oraz ograniczeniu ich liczby (z 256 w 1990 r. do 104 25 lat później), zaowocowały zmianami dotyczącymi gospodarki nieruchomościami. Wojsko stanęło przed problemem zagospodarowania terenów i budynków, które stały się niepotrzebne, tym bardziej, że ich utrzymanie znacząco przekraczało jego możliwości finansowe (ten problem pojawił się także w odniesieniu do majątku uprzednio wykorzystywanego przez oddziały Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej). Infrastruktura ta w wielu przypadkach znajdowała się w złym stanie, wymagała remontów i oczyszczenia, brakowało dokumentacji technicznej i geodezyjnej. Umożliwienie zwrotu oraz sprzedaży nieruchomości powojskowych samorządom terytorialnym spowodowało, że władze lokalne i regionalne stanęły przed wyzwaniem zagospodarowania tych terenów, w szczególnych przypadkach także rewitalizacji. W artykule zaprezentowana została problematyka przekazywania samorządom terytorialnym zasobów nieruchomości będących w gestii Agencji Mienia Wojskowego. Wskazane zostały uwarunkowania prawne oraz najświeższe dane dotyczące zasobów mienia powojskowego przekazanego w wyniku działalności tej Agencji.Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie uwarunkowań przekazywania terenów powojskowych z zasobów Agencji Mienia Wojskowego (AMW) na rzecz samorządów terytorialnych oraz skali transakcji dotyczących tych nieruchomości w ostatnich latach (2012-2015).

EN The transformation of the Polish Armed Forces due to the system transformation, involving among other dislocation of garrisons and reducing their number (from 256 in 1990 to 104 25 years later), resulted in changes relating to military real estate management. The army faced the problem of land and buildings that have become unnecessary, what is more their maintenance significantly exceeded its financial capacity (this problem also appeared in relation to assets previously used by the troops of the Northern Group of Forces of the Soviet Army). This infrastructure, in many cases, was in poor condition and required repairs and remediation, lacked the technical documentation.The possibility of return and sale of the post-military property to self-governments resulted in the challenge of development of these areas, in some cases also revitalization, by regional and local authorities. The article presents the issues of the transfer to self- governments of the real estate that are in the disposal of the Military Property Agency. It includes the legal conditions description and the latest data on post-military property resources transferred from the resources of the Agency.The purpose of this article is to present the conditions of transfer of post-military real estates from the resources of The Military Property Agency to self-governments and the scale of transactions involving this property in recent years (2012-2015).

Date of online publication

2016

Pages (from - to)

87 - 98

URL

http://www.pte.lodz.pl/wp-content/uploads/2015/01/SERL_21.pdf

License type

CC BY-NC-ND (attribution - noncommercial - no derivatives)

Points of MNiSW / journal

7.0