Processing may take a few seconds...

Article


Title

Służby specjalne jako narzędzie państwa w realizacji jego interesów - aspekt prawny i praktyczny

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej

Title variant

EN Secret Services as a Tool Used to Further the Interests of the State – Legal and Practical Aspect

Year of publication

2016

Published in

SECRETUM. Służby specjalne, bezpieczeństwo, informacja

Journal year: 2016 | Journal number: nr 1 (4)

Article type

scientific article

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Kontrwywiad
  • Prawo
  • Służby Specjalne
  • Wywiad
Abstract

PL Służby specjalne, zarówno cywilne, jak i wojskowe, umożliwiają państwu realizację jego interesów. Wspierają proces decyzyjny w państwie, same nie tworząc jego polityki. Zakres zadań służb jest różny, w zależności od pozycji państwa, jego ustroju i zagrożeń, z którymi musi się zmierzyć. Służby poddane są cywilnej kontroli, działają w oparciu o ścisłe ramy prawne. W Polsce rola służb jest znacząca, co nie oznacza, że służby te nie wymagają reform. Jeśli mają one stanowić skuteczne narzędzie w rękach państwa, należy zwrócić większą uwagę na jakość ich kadr, organizację, szkolenie, wyposażenie i system nadzoru. Podniesienie ich poziomu pozwoli lepiej zabezpieczyć polskie interesy.

EN Secret services, both civilian and military, allow the state to further its interests. They support the decision-making process in the state, but do not shape its policy. The scope of tasks of the services varies, depending on the situation of the state, its political system and threats it must face. The services are subject to civilian control, and operate within the strictly defined legal framework. In Poland, the role of the services is significant, which does not mean that these services do not require reform. If they are to be an effective tool in the hands of the state, more attention should be paid to the quality of their personnel, organization, training, equipment and supervision system. Improving their level will allow to better protect Polish interests.

Pages (from - to)

71 - 81

URL

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-554c3ed8-5c7b-432d-8b18-a3e62928eee4

Comments

Streszczenie w języku angielskim.

Publication indexed in

CEJSH