Processing may take a few seconds...

Article


Title

Cywilno-wojskowe kształcenie międzykulturowe w formie blended learningu

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Centrum Szkolenia Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia w SZ RP, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN Civil-military intercultural education and training in the form of blended learning

Year of publication

2016

Published in

E-Mentor : dwumiesięcznik wydawany przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie

Journal year: 2016 | Journal volume: t. 3(65)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Blended learning
 • E-learning
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Edukacja kulturowa
 • Kompetencje międzykulturowe
 • Nauczanie
 • Metody nauczania
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
 • Wojsko
 • Zastosowania multimediów w edukacji
Abstract

PL Artykuł stanowi studium przypadku realizacji zajęć o tematyce międzykulturowej w formie blended learningu. Autorzy, podkreślając rangę kształcenia międzykulturowego we współczesnym świecie, stwierdzają, że kluczowymi warunkami efektywnego zastosowania wspomnianej formy nauczania są umiejętnie przygotowane wirtualne materiały dydaktyczne w postaci modułów nauczania, a także adekwatne zestawienie zasobów oraz narzędzi komunikacji synchronicznej i asynchronicznej. Wykorzystywane przez e-nauczycieli narzędzia typu open source umożliwiają opracowanie ćwiczeń angażujących uwagę kursantów i uatrakcyjnienie zajęć, a także ułatwiają nadzór nad przebiegiem procesu uczenia się. Na etapie projektowania wirtualnych zasobów niezwykle istotne jest twórcze podejście, a także gruntowna analiza i przemyślana kompozycja treści dydaktycznych. Przedstawione rozwiązania są rezultatem ponad trzyletniej współpracy autorów nad rozwijaniem innowacji w zakresie kształcenia międzykulturowego w Akademii Obrony Narodowej. Podstawę realizacji wszelkich działań stanowiły rozwiązania oraz wytyczne promowane przez amerykańską Inicjatywę Advanced Distributed Learning. Wnioski końcowe zawierają refleksje dotyczące prakseologicznego podejścia do problematyki wykorzystania blended learningu w środowisku cywilno-wojskowym.

EN The article presents a case study on the implementation of blended learning in cross-cultural education and training. With a special highlight to the importance of intercultural education, the authors state that the key conditions for the effective use of this form of teaching are well-prepared virtual didactic materials, such as teaching modules, and an appropriate combination of resources and tools for synchronous and asynchronous communication. Open source tools allow teachers to create engaging and attractive activities. Moreover, they can be used in learning progress control. Regarding the stage of virtual materials design, a crucial role play careful analysis and composition of the course content. The presented instructional solutions reveal the effects of over a three-year authors’ co-operation in creating learning resources for the purpose of cross-cultural training led at the National Defense University in Warsaw. The basis for implementation of all activities were solutions and guidelines recommended by Advanced Distributed Learning Initiative, an institution which is more recognized in military than civilian environments. Final conclusions include reflections on the praxeological approach to the issue of the use of blended learning in civil-military contexts.

Pages (from - to)

24 - 34

URL

http://www.e-mentor.edu.pl/_pdf/ementor65.pdf

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

original author's version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Ministry points / journal

15.0